Zasedání č. 201805 - 36. zasedání zastupitelstva města Dne 20.06.2018 15:07:17
bod č. 17. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2345/ZM1418/36          .....             32
1) rozhodlo
koupit nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, a to pozemky:
- parc.č. 792/43, ost. plocha, ost. komunikace,- parc.č. 798/4, zahrada,- 
parc.č. 798/73, ost. plocha, ost. komunikace,- parc.č. 798/74, ost. plocha, 
ost. komunikace,- část pozemku parc.č. 798/72, orná půda, o výměře 192 m2, dle 
geometrického plánu č. 2267-19/2018 oddělena a nově označena jako pozemek 
parc.č. 798/78, ost. plocha, ost. komunikace,- část pozemku parc.č. 798/72, 
orná půda, o výměře 76 m2, dle geometrického plánu č. 2267-19/2018 oddělena a 
nově označena jako pozemek parc.č. 798/79, orná půda,- část pozemku parc.č. 
798/72, orná půda, o výměře 4 m2, dle geometrického plánu č. 2267-19/2018 
oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 798/80, orná půda,
od podílových spoluvlastníků:
- XXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/2)- XXXXXXXX XXXXX, rok 
narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX 
(spoluvlastnický podíl ve výši 1/2)
za cenu obvyklou celkem 900.000,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2345/ZM1418/36          .....             32
2) si vyhrazuje
rozhodnutí označit nemovité věci, uvedené v bodu 1) tohoto 
usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 
Radvanice a Bartovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že 
předmětné nemovité věci statutární město Ostrava 
nabude do svého vlastnictví

2345/ZM1418/36          .....             32
3) rozhodlo
označit nemovité věci, uvedené v bodu 1) tohoto usnesení, 
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice 
dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že 
předmětné nemovité věci statutární město Ostrava 
nabude do svého vlastnictví
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 43 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Nehlasoval Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nepřítomen
Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
nez. (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Nehlasoval
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Václav Štolba : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro