Zasedání č. 201805 - 36. zasedání zastupitelstva města Dne 20.06.2018 15:06:55
bod č. 16. - Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Přívoz, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2344/ZM1418/36          .....             32
1) rozhodlo
směnit nemovité věci v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 
města Ostrava, nesvěřené  a svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 
a to:
- část pozemku p.p.č. 225, zahrada, díl "g", o výměře 48 m2 a část pozemku 
p.č.st. 10, zast. plocha a nádvoří, zbořeniště, díl "h", o výměře 233 m2, dle 
geometrického plánu č. 2252-6/2018 oddělené, sloučené a nově označené jako 
pozemek p.p.č. 1621, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 281 m2- část pozemku 
p.p.č. 213/1, zahrada, o výměře 218 m2, dle geometrického plánu č. 2252-6/2018 
oddělenou a nově označenou jako pozemek p. p. č. 213/1, zahrada- část pozemku 
p.č.st. 579, zast. plocha a nádvoří, zbořeniště, díl "d", o výměře 229 m2, část 
pozemku p. p. č. 213/2, zahrada, díl "e", o výměře 221 m2 a část pozemku p. p. 
č. 995/11, zahrada, díl "f", o výměře 57 m2, dle geometrického plánu č. 
2252-6/2018 oddělené, sloučené a nově označené jako pozemek p. p. č. 213/2, 
zahrada, o výměře 507 m2- část pozemku p. p. č. 995/1, ost. plocha, ost. 
komunikace, o výměře 16 m2, dle geometrického plánu č. 2252-6/2018 oddělenou a 
nově označenou jako pozemek p. p. č. 995/17, ost. plocha, jiná plocha
za nemovité věci v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví XXXXXX XXXXXXXX, 
rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXX, a to:
- část pozemku p. p. č. 231/2, zahrada, o výměře 1027 m2, dle geometrického 
plánu č. 2252-6/2018 oddělenou a nově označenou jako pozemek p.p.č. 231/2, 
zahrada- část pozemku p. p. č. 911, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 276 
m2, dle geometrického plánu č. 2252-6/2018 oddělenou a nově označenou jako 
pozemek p. p. č. 911/1, ost. plocha, ost. komunikace
s tím, že statutární město Ostrava uhradí XXXXXX XXXXXXXXX rozdíl mezi 
obvyklými cenami předmětů směny ve výši 303.091,- Kč a dále náklady na 
přemístění zařízení firmy XXXXXX XXXXXXXX ve výši 1.196.909,- Kč
a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 42 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Nehlasoval Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nepřítomen
Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
nez. (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Nehlasoval
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Václav Štolba : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro