Zasedání č. 201805 - 36. zasedání zastupitelstva města Dne 20.06.2018 14:55:42
bod č. 47. - Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy společnosti PARA HOCKEY OSTRAVA z.s. na uspořádání OSTRAVA 2019 World Para Ice Hockey Championships
(Poznámka: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2336/ZM1418/36          .....             46
1) rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve 
výši 7 mil. Kč PARA HOCKEY OSTRAVA z.s., IČO 06852637, se 
sídlem Nádražní 1325/18, 702 00 Moravská Ostrava na 
zajištění OSTRAVA 2019 World Para Ice Hockey Championships dle 
důvodové zprávy a Přílohy č. 1 předloženého 
materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostrava mezi statutárním městem 
Ostrava a PARA HOCKEY OSTRAVA z.s. dle Přílohy č. 2 předloženého 
materiálu

2336/ZM1418/36          .....             46
2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:

- snižují neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7117, ORJ 161 o 1 000 tis. Kč

- zvyšují neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 1 000 tis. Kč

2336/ZM1418/36          .....             46
3) ukládá
radě města
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 29.06.2018

2336/ZM1418/36          .....             46
4) ukládá
radě města
zapracovat do návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy 
pro rok 2019 částku 6 mil. Kč na uspořádání OSTRAVA 
2019 Word Para Hockey Champinships
Zodpovídá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu
Termín: 31.12.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Nehlasoval Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nepřítomen
Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro