Zasedání č. 201805 - 36. zasedání zastupitelstva města Dne 20.06.2018 14:48:51
bod č. 11. - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách na území SMO pro školní rok 2018/2019 a na vyhlášení výběrového řízení Programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území SMO pro školní rok 2018/2019 - 2. kolo
(Poznámka: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2332/ZM1418/36          .....             46
1) rozhodlo
o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro školní rok 2018/2019 
v oblasti podpory rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky 
organizacím dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu 
a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí 
účelových dotací z rozpočtu statutárního 
města Ostravy v oblasti podpory rozvoje bilingvní a cizojazyčné 
výuky mezi statutárním městem Ostrava a příjemci 
účelových dotací dle Přílohy č. 1 a Přílohy 
č. 2 předloženého materiálu

2332/ZM1418/36          .....             46
2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- snižují
běžné výdaje na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7110, ORJ 140  
       o  1 599 tis. Kč

- zvyšují
neinvestiční transfery na § 3299, pol. 5213, ÚZ 7110, ORJ 
140  o   830 tis. Kč

neinvestiční transfery na § 3299, pol. 5333, ÚZ 7110, ORJ 
140  o     93 tis. Kč

neinvestiční transfery na § 3299, pol. 5339, ÚZ 7110, ORJ 
140  o   676 tis. Kč

2332/ZM1418/36          .....             46
3) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
2) tohoto usnesení
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.06.2018

2332/ZM1418/36          .....             46
4) schvaluje
a) návrh Programu na podporu rozvoje bilingvní a 
cizojazyčné výuky v mateřských, základních a 
středních školách se sídlem na území 
statutárního města Ostravy pro školní rok 2018/2019 
- 2. kolo dle Přílohy č. 3 předloženého materiálu

b) návrh na vyhlášení výběrového 
řízení Programu na podporu rozvoje bilingvní a 
cizojazyčné výuky v mateřských, základních a 
středních školách se sídlem na území 
statutárního města Ostravy pro školní rok 2018/2019 
- 2. kolo dle Přílohy č. 4 předloženého materiálu

2332/ZM1418/36          .....             46
5) rozhodlo
o vyhlášení výběrového řízení 
Programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky 
v mateřských, základních a středních 
školách se sídlem na území 
statutárního města Ostravy pro školní rok 2018/2019 
- 2. kolo dle Přílohy č. 4 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nepřítomen
Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro