Zasedání č. 201805 - 36. zasedání zastupitelstva města Dne 20.06.2018 14:36:19
bod č. 7. - Návrh na změnu účelů použití u poskytnutých příspěvků a poskytnutí investičních příspěvků Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2321/ZM1418/36          .....             30
1) schvaluje
a) vypracování změny projektové dokumentace a změnu 
účelu použití investičního příspěvku 
poskytnutého Městské nemocnici Ostrava, příspěvková 
organizace, IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 
Ostrava dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 
předloženého materiálu

b) změnu účelu použití účelového 
neinvestičního příspěvku poskytnutého Městské 
nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, se 
sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava dle důvodové 
zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu

c) realizaci akcí a pořízení vybavení Městskou 
nemocnicí Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, 
se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava dle důvodové 
zprávy a příloh č. 3 a č. 4 předloženého materiálu

	Úprava pracoviště pro příjem pacientů v prostoru 
Centrálního příjmu s Emergency
	Výměna dveří na hemodialýze
	Nákup tahačů pro koridorovou dopravu

d) financování akcí a pořízení 
vybavení dle bodu 1c) tohoto usnesení z Fondu pro rozvoj 
Městské nemocnice Ostrava

2321/ZM1418/36          .....             30
2) schvaluje
Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, IČO 
00635162, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava 
poskytnutí

- investičního příspěvku v celkové výši 2 
017 tis. Kč

dle důvodové zprávy a příloh č. 3 a č. 4 
předloženého materiálu

2321/ZM1418/36          .....             30
3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- sníží

ostatní kapitálové výdaje - Fond pro rozvoj 
Městské nemocnice Ostrava

na § 3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170               
                  o 2 017 tis. Kč

- zvýší

investiční transfery zřízeným příspěvkovým 
organizacím

na § 3522, pol. 6351, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170          
             o 2 017 tis. Kč

2321/ZM1418/36          .....             30
4) schvaluje
úpravu závazného ukazatele právnické osobě 
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 
00635162, a to:

- zvýšení investičního příspěvku       
                                  o 2 017 tis. Kč

2321/ZM1418/36          .....             30
5) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
3) a úpravu závazného ukazatele dle bodu 4) tohoto 
usnesení
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.06.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nepřítomen
Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Nehlasoval