Zasedání č. 201805 - 36. zasedání zastupitelstva města Dne 20.06.2018 10:05:47
bod č. 74. - Návrh na rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu
(Poznámka: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2309/ZM1418/36          .....             29
1) schvaluje
návrh na rozdělení volných zdrojů u 
základního běžného účtu v celkové 
výši 319 177 tis. Kč

2309/ZM1418/36          .....             29
2) rozhodlo
o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu

a) Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 2 972 tis. Kč 
na akci Rekonstrukce parku Čs. letců

b) Slezská Ostrava ve výši 5 450 tis. Kč na akci 
Regenerace sídliště Muglinov - V. etapa

c) Stará Bělá ve výši 8 525 tis. Kč na akci 
Rekonstrukce domu pro seniory

d) Petřkovice ve výši 480 tis. Kč na akci Oprava opěrných 
zídek a opěrných břehů Ludgeřovického potoka

e) Hošťálkovice ve výši 6 241 tis. Kč na akci 
Oprava dešťové kanalizace na ul. Broskvoňová

f) Radvanice a Bartovice ve výši 2 491 tis. Kč na akci Oprava 
chodníku podél ul. Těšínská, úsek Nad 
Obcí-Újezdní a údržba autobusových 
nástupišť a ve výši 3 647 tis. Kč na akci 
Úprava křižovatky Radvanická x Čapkova

dle příloh 1 - 6 předloženého materiálu

2309/ZM1418/36          .....             29
3) rozhodlo
a) o uzavření dodatku č. 24 ke smlouvě o veřejných 
službách v přepravě cestujících a poskytnutí 
kompenzací za veřejné služby se společností 
Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem ul. Poděbradova 494/2, 
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 61974757 dle přílohy č. 7 
předloženého materiálu

b) o poskytnutí účelové dotace a uzavření dodatku 
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě se společností 
Sportovní a rekreační zařízení města Ostrava, 
s.r.o., se sídlem ul. Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 
25385691 dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

c) o poskytnutí účelové dotace a uzavření dodatku 
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě se společností 
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem ul. Ruská 
3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368 dle přílohy č. 9 
předloženého materiálu

d) o poskytnutí účelové dotace a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy se společností SKSB Ostrava z.s., se 
sídlem ul. Průběžná 6178/2, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 26525143 
dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

e) o poskytnutí účelové dotace a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy s Vysokou školou báňskou - 
Technickou univerzitou Ostrava, se sídlem ul. 17. listopadu 2172/15, 708 
33 Ostrava-Poruba, IČO 61989100 dle přílohy č. 11 předloženého 
materiálu

f) o poskytnutí účelové dotace a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy s Ostravskou univerzitou, se sídlem 
ul. Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 
61988987 dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

g) o poskytnutí účelové dotace a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy s Vysokou školou báňskou - 
Technickou univerzitou Ostrava, se sídlem ul. 17. listopadu 2172/15, 708 
33 Ostrava-Poruba, IČO 61989100 dle přílohy č. 13 předloženého 
materiálu

h) o poskytnutí účelové dotace a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy s Ostravskou univerzitou, se sídlem 
ul. Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 
61988987 dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

i) o poskytnutí účelové dotace a uzavření dodatku 
č. 2 k veřejnoprávní smlouvě se společností 
Ostravské výstavy, a.s., se sídlem Černá louka 
3235, 702 00 Ostrava, IČO 25399471 dle přílohy č. 15 
předloženého materiálu

j) o poskytnutí účelové dotace a uzavření dodatku 
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě se společností Dům kultury 
města Ostravy, a.s., se sídlem ul. 28. října 2556/124, 702 00 
Ostrava, IČO 47151595 dle přílohy č. 16 předloženého 
materiálu

k) o poskytnutí účelové dotace a uzavření dodatku 
č.1 k veřejnoprávní smlouvě se společností 
AKORD&POKLAD, s.r.o., se sídlem náměstí SNP 1, 700 30 
Ostrava-Zábřeh, IČO 47973145 dle přílohy č. 17 
předloženého materiálu

l) o poskytnutí účelového příspěvku PLATO Ostrava, 
příspěvkové organizaci, se sídlem Prokešovo 
nám. 1803/8, 702 00 Ostrava, IČO 71294538 dle přílohy č. 18 
předloženého materiálu

m) o poskytnutí účelových příspěvků 
Národnímu divadlu moravskoslezskému, 
příspěvkové organizaci, se sídlem ul. Čs. legií 
148/14, 701 04 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 00100528 dle 
přílohy č. 19 předloženého materiálu

n) o zvýšení neinvestičního příspěvku na 
provoz Národnímu divadlu moravskoslezskému, 
příspěvkové organizaci, se sídlem ul. Čs. legií 
148/14, Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 00100528 dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu

2309/ZM1418/36          .....             29
4) schvaluje
úpravu závazného ukazatele

- zvýšení neinvestičního příspěvku 
příspěvkové organizaci

PLATO Ostrava o 131 tis. Kč

Národní divadlo moravskoslezské o 5 110 tis. Kč

- zvýšení investičního příspěvku 
příspěvkové organizaci

PLATO Ostrava o 1 527 tis. Kč

Národní divadlo moravskoslezské o 18 624 tis. Kč

2309/ZM1418/36          .....             29
5) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

z v y š u j e 

financování na pol. 8115 o 319 177 tis. Kč

z v y š u j í

- běžné výdaje

na § 5522, pol. 5169, ORJ 230, org. 8201 o 10 000 tis. Kč

na § 2292, pol. 5193, ORJ 100, org. 9205 o 57 500 tis. Kč


- kapitálové výdaje

na ORJ 230, § 2212, pol. 6121, org. 3170 o 851 tis. Kč

                          org. 3209 o 616 tis. Kč

           § 2219, pol. 6121, org. 3220 o 600 tis. Kč

                          org. 3218 o 5 000 tis. Kč

           § 2221, pol. 6121, org. 3195 o 1 604 tis. Kč

           § 3412, pol. 6121, ÚZ 1080, org. 8194 o 213 tis. Kč

           § 3631, pol. 6121, org. 4300 o 380 tis. Kč

           § 3639, pol. 6121, org. 8190 o 6 200 tis. Kč

           § 4357, pol. 6122, org. 6057 o 1 800 tis. Kč

                 pol. 6121, org. 6036 o 1 000 tis. Kč

                          org. 6051 o 500 tis. Kč

                          org. 6056 o 700 tis. Kč

                          org. 6027 o 500 tis. Kč

                          ÚZ 1080, org. 6050 o 939 tis. Kč

           § 6409, pol. 6909 o 18 000 tis. Kč

na § 3312, pol. 6901, ORJ 160, ÚZ 1060 o 50 000 tis. Kč

na § 3599, pol. 6909, ORJ 170, ÚZ 1070 o 50 000 tis. Kč

na § 3233, pol. 6901, ORJ 140, org. 105000000 o 13 242 tis. Kč


- neinvestiční příspěvky

na ORJ 160, § 3311, pol. 5331, ÚZ 2003, org. 4234 o 1 200 tis. Kč

                          org. 4234 o 3 910 tis. Kč

           § 3315, pol. 5331, ÚZ 2003, org. 4250 o 131 tis. Kč


- investiční příspěvky

na ORJ 160, § 3315, pol. 6351, org. 4250 o 1 527 tis. Kč

           § 3311, pol. 6351, org. 4234 o 18 624 tis. Kč


- neinvestiční transfery

na ORJ 161, § 3412, pol. 5213, org. 4261 o 4 100 tis. Kč

                          org. 4262 o 4 471 tis. Kč

           § 3419, pol. 5222 o 3 200 tis. Kč

na ORJ 140, § 3299, pol. 5332 o 600 tis. Kč

                 pol. 5332, ÚZ 7117 o 500 tis. Kč

na ORJ 160, § 2141, pol. 5213 o 3 266 tis. Kč

           § 3392, pol. 5213, org. 4257 o 4 900 tis. Kč

                          org. 4259 o 4 500 tis. Kč


- investiční transfery

na ORJ 161, § 3412, pol. 6313, org. 4262 o 64 444 tis. Kč

           § 3419, pol. 6322 o 15 847 tis. Kč


- převody mezi statutárním městem a městskými obvody - 
výdaje

na ORJ 120, § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 602 o 2 972 tis. Kč
                                  org. 603 o 5 450 tis. Kč
                                  org. 608 o 8 525 tis. Kč
                                  org. 617 o 6 138 tis. Kč
                            ÚZ 93, org. 513 o 6 241 tis. Kč
                                  org. 511 o 480 tis. Kč

z v y š u j e rozpočtová rezerva

na § 6409, pol. 5901 o 70 299 tis. Kč

s n i ž u j í

- běžné výdaje

na 4357, pol. 5909, ORJ 180 o 10 000 tis. Kč


- investiční transfery

na § 3392, pol. 6313, ORJ 160, org. 4259 o 121 793 tis. Kč


Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

- zvýší převody mezi statutárním městem a 
městskými obvody - příjmy

 na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 602 o 2 972 tis. Kč

- zvýší kapitálové výdaje na akci 
Rekonstrukce parku Čs. letců

 na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 org. 0209346000000 o 2 972 tis. Kč


Městský obvod Slezská Ostrava

- zvýší převody mezi statutárním městem a 
městskými obvody - příjmy

 na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 603 o 5 450 tis. Kč

- zvýší kapitálové výdaje na akci 
Regenerace sídliště Muglinov - V. etapa

 na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 org. 0302629000000 o 5 450 tis. Kč


Městský obvod Stará Bělá

- zvýší převody mezi statutárním městem a 
městskými obvody - příjmy

 na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 608 o 8 525 tis. Kč

- zvýší kapitálové výdaje na akci 
Rekonstrukce Domu pro seniory

 na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 org. 0800002000000 o 8 525 tis. Kč


Městský obvod Petřkovice

- zvýší převody mezi statutárním městem a 
městskými obvody - příjmy

 na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 511 o 480 tis. Kč

- zvýší běžné výdaje na akci Oprava 
opěrných zídek a opěrných břehů Ludgeřovického 
potoka

 na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 480 tis. Kč


Městský obvod Hošťálkovice

- zvýší převody mezi statutárním městem a 
městskými obvody - příjmy

 na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 513 o 6 241 tis. Kč

- zvýší běžné výdaje na akci Oprava 
dešťové kanalizace a MK ul. Broskvoňová

 na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 6 241 tis. Kč 


Městský obvod Radvanice a Bartovice

- zvýší převody mezi statutárním městem a 
městskými obvody - příjmy

 na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 617 o 6 138 tis. Kč

- zvýší kapitálové výdaje na akci 

 Chodník podél ul. Těšínská - úsek 
Nad Obcí - Újezdní a údržba autobusových 
stanovišť

 na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 org. 1700024000000 o 2 491 tis. Kč

 Úprava křižovatky Radvanická x Čapkova

 na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 1700020000000 o 3 647 tis. Kč

2309/ZM1418/36          .....             29
6) ukládá
radě města
zahrnout do návrhu rozpočtu SMO na rok 2019 částku ve 
výši 11 520 tis. Kč na akci Mistrovství Evropy v softballu 
žen 2019 v souladu se smlouvou dle bodu 3d) tohoto usnesení
Zodpovídá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu
Termín: 30.12.2018

2309/ZM1418/36          .....             29
7) ukládá
radě města
zahrnout do návrhu rozpočtu SMO na rok 2019 
navýšení neinvestičního příspěvku na provoz 
Národnímu divadlu moravskoslezskému, 
příspěvkové organizaci, ul. Čs. legií č. 148/14, 701 04 
Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 00100528 ve výši 9 384 tis. 
Kč dle důvodové zpráv
Zodpovídá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit
Termín: 30.12.2018

2309/ZM1418/36          .....             29
8) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.06.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 36 Proti: 0 Zdržel se: 8 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 4)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Zdržel se RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Zdržel se Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Zdržel se Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Zdržel se Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 2)
Libor Grygar : Zdržel se Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Zdržel se
Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
nez. (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 2)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Zdržel se
Ing. Lumír Palyza : Zdržel se Václav Štolba : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nehlasoval
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro