Výsledky hlasování na zasedání č. 201804 - 35. zasedání zastupitelstva města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 23.05.2018
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0b. - Schválení programu 35. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 5. 2018 46 45
(Pozn: Schválení pořadu jednání)
2 0c. - Volba ověřovatelů zápisu z 35. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 23. 5. 2018 46 46
(Pozn: Volba ověřovatelů zápisu)
3 0d. - Zpráva ověřovatelů zápisu z 34. zasedání zastupitelstva města,konaného dne 11. 4. 2018 46 44
4 1. - Informace o činnosti orgánů města 49 47
5 3. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na organizační zajištění projektu "Tour 4 Change" 49 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
6 4. - Prominutí smluvní pokuty z titulu Pachtovní smlouvy vůči spolku LODĚNICE POD HRADEM, z.s. 49 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
7 5. - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 49 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
8 6. - Návrh změny stanov společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 49 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
9 7. - Shrnutí informací o mezinárodním projektu Refill 49 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
10 8. - Volba přísedící Okresního soudu v Ostravě 49 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
11 9. - Smlouva o poskytnutí dotace z Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu "Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2018" 49 44
(Pozn: hlasování s úpravou)
12 10. - Schválení projektu, přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Komunitní centrum ­ VŠICHNI SPOLU“ 49 43
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
13 11. - Schválení změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 10076766 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí na projekt Revitalizace zeleně v Ostravě-Porubě 49 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
14 12. - Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 pro projekt "Snížení energetické náročnosti MŠ Keramická, Ostrava - Muglinov" a pro projekt "Snížení energetické náročnosti tělocvičny a krčku pracoviště Škrobálkova 300/51 49 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
15 13. - Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 pro projekt "Snížení energetické náročnosti MŠ Frýdecká 426/28, Ostrava - Kunčice 49 44
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
16 51. - Informativní zpráva o realizaci pamětní desky k připomínce internačního tábora "Hanke" 50 37
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
17 52. - Schválení Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt "Výměna plynových kotlů ve vybraných školských zařízeních SMO, MOb MOaP - MŠO, Poděbradova 19" v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 50 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
18 53. - Schválení Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt "Výměna plynových kotlů ve vybraných školských zařízeních SMO, MOb MOaP - ZŠO, Nádražní 117" v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 50 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
19 54. - Doplnění jednacích řádů o povinnosti v souvislosti s ochranou osobních údajů (GDPR) 50 30
(Pozn: pan Juroška hlasoval proti)
20 14. - Žádost společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., o změnu termínu použití a finančního vypořádání poskytnuté investiční účelové dotace z rozpočtu SMO 50 42
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
21 0f. - Dotazy, připomínky a podněty občanů města 50 45
(Pozn: hlasování o prodloužení tohoto bodu)
22 55. - Návrh na poskytnutí účelové dotace České asociaci amerického fotbalu 50 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
23 56. - Návrh na poskytnutí mimořádné dotace pobočnému spolku Sokolská župa Moravskoslezská 50 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
24 57. - Návrh na uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci a finanční podpoře a návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 15 mil. Kč Českému svazu ledního hokeje z.s. na uspořádání Mistrovství světa IIHF 2020 v ledním hokeji mužů do 20 let v České republice 50 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
25 58. - Návrh na uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., na projekt Sportovní areál U Cementárny - II. etapa 50 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
26 59. - Návrh na poskytnutí účelové dotace Akademii FC Baník Ostrava, z.s. 50 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
27 15. - Návrh na doplnění usnesení zastupitelstva města č. 2164/ZM1418/33 ze dne 7. 3. 2018 50 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
28 16. - Návrh na svěření cyklostezky městskému obvodu Hrabová a detektorů požáru a detektorů oxidu uhelnatého městským obvodům 50 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
29 17. - Návrh na odejmutí a svěření městskému obvodu Slezská Ostrava a svěření městskému obvodu Stará Bělá 50 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
30 18. - Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh svěřit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou městskému obvodu Ostrava-Jih 50 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
31 19. - Návrh přijmout darem nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 50 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
32 20. - Návrh darovat a přijmout darem pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 50 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
33 21. - Návrh na zrušení usnesení ZM a návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 50 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
34 22. - Návrh na nepřijetí darem pozemky v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava 50 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
35 23. - Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava 50 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
36 24. - Návrh koupit pozemky v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava a zahájit jednání ve věci uzavření kupní smlouvy 50 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
37 25. - Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Svinov, obec Ostrava 50 48
38 26. - Návrh koupit pozemek parc.č. 530/51, k.ú. Svinov, obec Ostrava, návrh na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 50 47
39 27. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava (ul. Slunná) 50 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
40 28. - Návrh nekoupit nemovité věci v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava 50 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
41 29. - Návrh nekoupit nemovité věci v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava 50 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
42 30. - Návrh prodat pozemek p. p. č. 632/14 v k. ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec 50 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
43 31. - Návrh prodat část pozemku parc.č. 121/1 v k. ú. Dubina u Ostravy 50 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
44 32. - Návrh prodat pozemky v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba - areál Lehké průmyslové zóny Nad Porubkou 50 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
45 33. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 50 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
46 34. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Krásné Pole a v k.ú. Svinov, vše obec Ostrava 50 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
47 35. - Návrh na záměr města prodat pozemky k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (Nové Lauby) 50 41
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
48 36. - Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald, návrh na záměr města neprodat část nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 50 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
49 37. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 50 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
50 38. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Svinov a v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 50 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
51 39. - Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava 50 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
52 40. - Návrh na záměr města neprodat a prodat pozemky, návrh na nevyužití předkupního práva ke stavbě, vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Sokolská) 50 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
53 41. - Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava a k. ú. Přívoz, obec Ostrava 50 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
54 42. - Návrh na záměr neprodat části pozemku v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava 50 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
55 61. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 50 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
56 62. - Návrh nekoupit a koupit pozemky v k. ú. Muglinov, obec Ostrava a zahájit jednání o koupi pozemků 50 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
57 43. - Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo z důvodu vzniku víceprací a méněprací v rámci stavby „Hasičská zbrojnice Ostrava - Michálkovice“ 50 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
58 44. - Zpráva o stavu pořizování územních studií dle Územního plánu Ostravy 50 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
59 45. - Návrh darovacích smluv uzavřených mezi statutárním městem Ostravou a příjemci podpory z projektu „Koruna ze vstupu" 50 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
60 46. - Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy na realizaci projektu "Provoz záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích v roce 2018" 50 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
61 47. - Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" 50 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
62 48. - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 v oblasti Revitalizace veřejného prostoru a na vyhlášení II. výzvy dotačního programu “fajnOVY prostor” na revitalizaci veřejného prostoru. 50 42
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
63 49. - Uzavření Smlouvy o úvěru pro městský obvod Vítkovice s Českou spořitelnou, a.s. 50 46
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
64 50. - Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění 19. ročníku mezinárodního veletrhu CZECH RAILDAYS 50 45
(Pozn: Předkládá: JUDr. Lukáš Semerák, člen rady města)
65 63. - Schválení navýšení přiměřeného zisku za rok 2017 dopravci Dopravní podnik Ostrava a.s. 50 42
(Pozn: Předkládá: JUDr. Lukáš Semerák, člen rady města)