Zasedání č. 201804 - 35. zasedání zastupitelstva města Dne 23.05.2018 13:06:23
bod č. 48. - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 v oblasti Revitalizace veřejného prostoru a na vyhlášení II. výzvy dotačního programu “fajnOVY prostor” na revitalizaci veřejného prostoru.
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2299/ZM1418/35          .....             33

1) rozhodlo
o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 v oblasti revitalizace veřejného prostoru dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu


2299/ZM1418/35          .....             33

2) rozhodlo
- o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 v oblasti revitalizace veřejného prostoru žadatelům dotací uvedeným v přílože č. 1 a č. 2 předloženého materiálu


- o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací mezi statutárním městem Ostrava a žadateli o dotaci uvedenými výše v tomto bodu usnesení dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


2299/ZM1418/35          .....             33

3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

s n i ž u j e účelová rezerva


ORJ 300, § 3745, pol. 5901                       o    3 111 tis. Kč


z v y š u j í neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-práv.osobám


ORJ 300, § 3745, pol. 5213                       o       290 tis. Kč


z v y š u j í neinvestiční transfery spolkům


ORJ 300, § 3745, pol. 5222                       o      988 tis. Kč


z v y š u j í neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem


ORJ 300, § 3745, pol. 5223                       o       87 tis. Kč


z v y š u j í neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek


ORJ 300, § 3745, pol. 5225                       o       59 tis. Kč


z v y š u j í neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám


ORJ 300, § 3745, pol. 5493                       o     172 tis. Kč


z v y š u j í investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-práv.osobám


ORJ 300, § 3745, pol. 6313                       o       93 tis. Kč


z v y š u j í investiční transfery spolkům


ORJ 300, § 3745, pol. 6322                       o    1 011 tis. Kč


z v y š u j í investiční transfery církvím a náboženským společnostem


ORJ 300, § 3745, pol. 6323                       o      370 tis. Kč


z v y š u j í investiční transfery společenství vlastníků jednotek


ORJ 300, § 3745, pol. 6324                       o       41 tis. Kč


2299/ZM1418/35          .....             33

4) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.05.2018


2299/ZM1418/35          .....             33

5) schvaluje
návrh na vyhlášení výběrového řízení a rozhodnout o vyhlášení II. výzvy výběrového řízení na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 42 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 8
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Nehlasoval Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Nepřítomen Ing. Petr Stachura : Nehlasoval
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Nehlasoval
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro