Zasedání č. 201804 - 35. zasedání zastupitelstva města Dne 23.05.2018 12:59:18
bod č. 35. - Návrh na záměr města prodat pozemky k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (Nové Lauby)
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2284/ZM1418/35          .....             32

1) rozhodlo
o záměru města prodat

- pozemek parc. č. 155
- pozemek parc. č. 156

- část pozemku parc. č. 159/1 o výměře 1087 m2, která je dle geodetického zaměření, označena jako pozemek parc. č. 159/1,

včetně všech součástí a příslušenství (parkoviště na pozemku parc. č. 155, parc. č. 156 a parc. č. 159/1, chodník na pozemku parc. č. 159/1)

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, za splnění níže uvedených podmínek


Nabídka zájemce bude obsahovat níže uvedené údaje:

- budoucí způsob využití pozemků – účel,

- prezentace představy celkového projektu vč. 4 pohledů (z ul. Dlouhé, Velké, Pivovarské + celkový pohled), zdůvodnění vhodnosti projektu pro záměry města v této lokalitě,

- způsob řešení parkování,

- etapizace stavby s konkrétními termíny jejich zahájení a jejich dokončení,

- nabídková cena minimálně ve výši stanovené aktuálním znaleckým posudkem, tj. 13.928.850,- Kč,

- finanční zdroje na realizaci stavebního záměru, vč. věcného a finančního zajištění archeologického průzkumu, 

- prohlášení o akceptaci níže uvedených podmínek statutárního města Ostravy,

- uvedení staveb případně potřebných pro realizaci plánované zástavby na části pozemku parc. č. 159/1 o výměře 151 m2, která je dle geodetického zaměření, označena jako pozemek parc. č. 159/3 a které bude nutno řešit individuálně podle konkrétního projektu.


Předložení nabídek je přípustné pouze v písemné podobě, v uzavřené obálce označené “Nové Lauby” s adresou odesílatele, nejpozději ve lhůtě do 31. 7. 2018, na adresu statutárního města Ostravy.


Zároveň si zastupitelstvo města vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit.


V rámci smlouvy o smlouvě budoucí kupní jsou stanoveny tyto podmínky:

- plánovaná stavba bude omezena základními regulačními podmínkami Útvaru hlavního architekta a stavebního řádu z ledna 2018,

- bude obsažen souhlas se zřízením předkupního práva věcného k předmětným nemovitým věcem,

- bude zřízen zákaz zcizení,

- zákaz zatížení - zatížení bude možné pouze s předchozím souhlasem statutárního města Ostravy vyjma inženýrských sítí, 

- převod pozemků bude realizován až po uskutečnění 1. etapy stavby,

- bude sjednána rozvazovací podmínka pro případ, že archeologickým průzkumem by byla stavba znemožněna, nebo výrazně ztížena,

- bude sjednaná rozvazovací podmínka pro případ nerealizace stavby ve sjednaných termínech (příp. v jejich městem schválených prodlouženích).
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 41 Proti: 1 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 7
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 1, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Proti Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Nehlasoval Ing. Simona Piperková : Nepřítomen Ing. Petr Stachura : Pro
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Václav Štolba : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Nehlasoval