Zasedání č. 201804 - 35. zasedání zastupitelstva města Dne 23.05.2018 12:57:56
bod č. 32. - Návrh prodat pozemky v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba - areál Lehké průmyslové zóny Nad Porubkou
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2281/ZM1418/35          .....             32

1) rozhodlo
prodat níže uvedené pozemky v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Poruba, a to:

- část pozemku parc. č. 2801/118 o výměře 112 m2, která je dle geometrického plánu č. 2973-215/2016 vyhotoveného pro k. ú. Poruba, obec Ostrava, v roce 2016, označená jako pozemek parc. č. 2801/118 v k. ú. Poruba, obec Ostrava

- pozemek parc. č. 2801/154
- pozemek parc. č. 2801/155
- pozemek parc. č. 2801/156
- pozemek parc. č. 2801/157

společnosti MBA Kontakt, spol. s r.o., IČO: 64087115, se sídlem Nad Porubkou 2353, Poruba, 708 00 Ostrava

za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 1.226.292,- Kč a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé

- V lokalitě předmětných nemovitostí se v minulosti nacházela nepovolená skládka vedoucí ke kontaminaci zeminy a podzemních vod, která byla v roce 2004 ekologicky sanována městským obvodem Poruba za 28.700.000,- Kč za současného přispění Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 24.395.000,- Kč, přičemž v důsledku podmínek dotace SFŽP nebyl městský obvod oprávněn předmětné nemovitosti zcizit po dobu 10 let;

- Existovala důvodná obava, že v případě ponechání pozemků bez jejich využití/zástavby po dobu udržitelnosti projektu povede opět ke vzniku nové nelegální skládky, tedy ke zmaření investice městského obvodu, přičemž jiná ochrana před vznikem skládky než zástavba (oplocení, ostraha) by znamenala nenávratně vynaložené finanční prostředky městského obvodu, přičemž využití pozemků pro investiční zástavbu by přineslo vícero výhod ve veřejném zájmu (zamezení vzniku skládky, vybudování obchodní infrastruktury, vznik nových pracovních míst);

MBA Kontakt, spol. s r.o. vstoupila do právního vztahu s městským obvodem za účelem realizace investičního záměru, který naplnila, když na předmětných nemovitostech: 

1) zrealizovala výstavbu objektu „Školící centrum zpracovatelského průmyslu ABCM/BSC konceptu, ul. Nad Porubkou, Ostrava – Poruba“ k jehož užívání byl vydán kolaudační souhlas dne 9. 3. 2011

2) v souladu s podnikatelským záměrem společnost vytvořila nová pracovní místa 

3) provozuje ekonomickou činnost spočívající ve výrobě, obchodě a službách neuvedených v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

- Kupující se ani po realizaci stavby nemohl stát vlastníkem předmětných nemovitostí z důvodu zákazu jejich zcizení, kdy tím sice bylo vyhověno podmínkám dotace, proto i po kolaudaci výstavby měl kupující předmětné nemovitosti v nájmu a hradil nájemné; Nicméně takový postup představoval zásah do finančního hospodaření kupujícího, kterému se náklady zvyšují o placené nájemné, když navíc jediným relevantním důvodem je vázací doba, přičemž důvod spočívá výhradně na straně městského obvodu

- Kupní cena je oproti ceně v místě a čase obvyklé stanovené znaleckým posudkem ponížena z důvodu uhrazeného nájemného o nájemné ve výši 356 208,- Kč v období po kolaudaci stavby od 1. 7. 2011 do 31. 5. 2018;

- Učiněné jednání bylo sice projevem vůle obou stran a kupující nebyl nucen do takového kontraktu vstupovat, nicméně v uvedeném případě existoval zájem městského obvodu plochu investorem obsadit, který lze vzhledem ke své podstatě označit za veřejný, když navíc kupujícím MBA Kontakt, spol. s r.o. byl sledovaný záměr uskutečněn;

- Sjednání kupní ceny ve výši 1500,-Kč/m2 a její snížení o uhrazené nájemné odpovídá předchozím dohodám mezi kupujícím a městským obvodem Poruba, kdy kupující je po celou dobu výstavby až do nynějška v legitimním očekávání finančních výdajů souvisejících s koupí předmětných nemovitostí ponížených o uhrazené nájemné;

- Na předmětných nemovitostech se v důsledku předchozích dohod již nyní nachází zástavba ve vlastnictví společnosti MBA Kontakt, spol. s r.o., proto jsou tyto pozemky pro město nevyužitelné; zástavba však odpovídá investičnímu záměru, který měl být investorem realizován;

s bližším upřesněním dle důvodové zprávy předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nehlasoval
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Nepřítomen Ing. Petr Stachura : Pro
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro