Zasedání č. 201804 - 35. zasedání zastupitelstva města Dne 23.05.2018 12:56:06
bod č. 27. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava (ul. Slunná)
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2276/ZM1418/35          .....             32

1) rozhodlo
koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to:
- část pozemku p.p.č. 550/4, zahrada, o výměře 36 m2, která je dle geometrického plánu č. 2113-21/2018 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 550/10, ost. plocha, ost. komunikace- část pozemku p.p.č. 550/5, trvalý travní porost, o výměře 544 m2, která je dle geometrického plánu č. 2113-21/2018 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 550/5, ost. plocha, ost. komunikace
od vlastníka XXXX XXXXX XXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou v celkové výši 242.060,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2276/ZM1418/35          .....             32

2) si vyhrazuje
rozhodnutí označit nově vzniklý pozemek p.p.č. 550/10, ost. plocha, ost. komunikace a nově vzniklý pozemek p.p.č. 550/5, ost. plocha, ost. komunikace, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, uvedené v bodě 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětné nově vzniklé pozemky statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví


2276/ZM1418/35          .....             32

3) rozhodlo
označit nově vzniklý pozemek p.p.č. 550/10, ost. plocha, ost. komunikace a nově vzniklý pozemek p.p.č. 550/5, ost. plocha, ost. komunikace, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, uvedené v bodě 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětné nově vzniklé pozemky statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Nepřítomen Ing. Petr Stachura : Pro
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro