Zasedání č. 201804 - 35. zasedání zastupitelstva města Dne 23.05.2018 12:50:21
bod č. 20. - Návrh darovat a přijmout darem pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2269/ZM1418/35          .....             32

1) rozhodlo
darovat části pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle geometrického plánu č. 5780-32/2017 vyhotoveného pro katastrální území Moravská Ostrava, a to:

- část pozemku parc. č. 1293/7 o výměře 184 m2, která je označena jako pozemek parc. č. 1293/7,

a

- část pozemku parc. č. 974/7 o výměře 38 m2, která je nově označena jako pozemek parc. č. 974/15 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

oba ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz


- část pozemku parc. č. 672/1 díl "a" o výměře 57 m2 a část pozemku parc. č. 3519/3 díl "b" o výměře 53 m2, 

oba ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, které jsou sloučené a nově označené jako pozemek parc. č. 672/5 o výměře 110 m2,

Moravskoslezskému kraji, IČO 708 90 692, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00, Ostrava, zastoupenému Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČO: 000 95 711, se sídlem Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00, Ostrava 


a uzavřít darovací smlouvu v rámci "Darovací smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti", dle přílohy č. 7 předloženého materiálu


2269/ZM1418/35          .....             32

2) rozhodlo
přijmout darem části pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle geometrického plánu č. 5780-32/2017 vyhotoveného pro katastrální území Moravská Ostrava,


od vlastníka Moravskoslezský kraj, IČO 708 90 692, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00, Ostrava, zastoupeného Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČO 000 95 711, se sídlem Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00, Ostrava, a to části pozemku parc. č. 974/2:

- o výměře 20 m2, která je nově označena jako pozemek parc. č. 974/16

- o výměře 20 m2, která je nově označena jako pozemek parc. č. 974/17

- o výměře 46 m2, která je nově označena jako pozemek parc. č. 974/18

- o výměře 36 m2, která je nově označena jako pozemek parc. č. 974/11

- o výměře 85 m2, která je nově označena jako pozemek parc. č. 974/12

- o výměře 173 m2, která je nově označena jako pozemek parc. č. 974/13

- o výměře 62 m2, která je nově označena jako pozemek parc. č. 974/14,

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,


a uzavřít darovací smlouvu, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Nepřítomen Ing. Petr Stachura : Pro
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro