Výsledky hlasování na zasedání č. 201803 - 34. zasedání zastupitelstva města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 11.04.2018
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0b. - Schválení programu 34. zasedání zastupitelstva města konaného dne 11.04.2018 50 48
(Pozn: Schválení pořadu jednání)
2 0c. - Volba ověřovatelů zápisu z 34. zasedání zastupitelstva města konaného dne 11.04.2018 50 50
(Pozn: Volba ověřovatelů zápisu)
3 0d. - Zpráva ověřovatelů zápisu z 33. zasedání zastupitelstva města 50 50
4 1. - Informace o činnosti orgánů města 50 50
5 3. - Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2017 51 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
6 4. - Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2017 51 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
7 5. - Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a. s. 51 39
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
8 56. - Návrh na uzavření darovací smlouvy k nemovitým věcem v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita Na Karolině, Havlíčkovo nábřeží, Smetanovo náměstí, Černá louka) 50 42
(Pozn: Hlasování o předřazení materiálu)
9 56. - Návrh na uzavření darovací smlouvy k nemovitým věcem v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita Na Karolině, Havlíčkovo nábřeží, Smetanovo náměstí, Černá louka) 50 41
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
10 6. - Zpráva o činnosti komisí rady města za rok 2017 50 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
11 7. - Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 50 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
12 8. - Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům dle Statutu sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do magistrátu města Ostravy 50 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
13 36. - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 50 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
14 37. - Anonymní podání na působení předsedy dozorčí rady Ekovy Electric a.s., adresovaný primátorovi a členům zastupitelstva města 50 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
15 38. - Informace o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů zastupitelstva města vznesených na 33. zasedání zastupitelstva města dne 7.3.2018 49 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
16 39. - Návrh na vstup statutárního města Ostrava do asociace Národní síť Zdravých měst ČR 49 36
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
17 40. - Aktualizace Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017-2023 a vyhodnocení hlavních ukazatelů Strategického plánu pro rok 2018 49 40
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
18 9. - Informace o změně služeb Slezské diakonie a návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 0232/2018/SVZ a dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí víceleté dotace č. 0352/2015/SVZV 49 41
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
19 41. - Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí víceleté dotace č. 0343/2015/SVZV 49 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
20 42. - Návrh na poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace a daru za účelem zabezpečení prevence kriminality 49 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
21 10. - Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace Vysoké škole báňské ­ Technické univerzitě Ostrava na pořízení audiovizuálního pořadu pro Planetárium Ostrava 49 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
22 43. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací v rámci výzvy "90. výročí od úmrtí českého hudebního skladatele Leoše Janáčka" 49 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
23 44. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací v rámci výzvy "100 let republiky: Ostrava 1918 - 2018" 49 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
24 11. - Žádost Českého atletického svazu o rozšíření podmínek použití dotace a navýšení účelové dotace plynoucí z veřejnoprávní smlouvy č. 2891/2016/ŠaS 49 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
25 12. - Návrh na vyhlášení nejlepších sportovců a společensky odpovědné firmy města Ostravy za rok 2017 a na poskytnutí peněžitých darů 49 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
26 45. - Návrh na uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., na projekt Sportovní areál U Cementárny - II. etapa 49 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
27 46. - Schválení registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)projektu "Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských zařízeních města Ostravy II" a "Integrace handicapovaných a učebna pro řemeslné a technické obory" 48 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
28 47. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy organizaci Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje 48 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
29 48. - Účelové neinvestiční dotace na zajištění povinného plaveckého výcviku žáků základních škol v roce 2018 47 40
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
30 49. - Návrh na nabytí výrobně-technického areálu v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 47 38
(Pozn: Předkládají: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor, Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
31 13. - Návrhy dodatků zřizovacích listin 25 příspěvkových organizací zřízených zastupitelstvem města Ostravy - aktualizace účetního stavu majetku ke dni 31.12.2017 47 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
32 14. - Návrh přijmout darem nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 47 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
33 15. - Návrh darovat nemovitou věc v k.ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava 47 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
34 16. - Návrh na svěření pozemků městským obvodům: Nová Ves, Vítkovice, Moravská Ostrava a Mariánské Hory a Hulváky, nesvěření městskému obvodu Vítkovice, odejmutí a neodejmutí pozemků městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky 47 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
35 17. - Návrh na záměr města nedarovat části nemovité věci v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 47 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
36 18. - Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava, návrh svěřit nemovitou věc v k.ú. Svinov, obec Ostrava, městskému obvodu Svinov 47 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
37 19. - Návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava 47 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
38 20. - Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 47 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
39 21. - Návrh koupit nemovité věci v rámci stavby "Autobusová zastávka MK Karla Svobody" v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava 47 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
40 22. - Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 47 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
41 23. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava 47 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
42 24. - Návrh koupit nemovitou věc v rámci stavby "Cyklostezka Polanka nad Odrou - železniční přejezd, ul. K Pile" v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 47 42
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
43 25. - Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 47 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
44 26. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava a návrh svěřit nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, městskému obvodu Poruba 47 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
45 27. - Návrh prodat pozemek parc.č. 190/19 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava 47 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
46 28. - Návrh na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 47 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
47 29. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v obchodně podnikatelském areálu v k. ú. Mošnov, obec Mošnov ve správě Společnosti pro využití letiště Ostrava - Mošnov, a.s.(SOM) 47 41
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
48 30. - Návrh na záměr města neprodat pozemek v k. ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí 47 42
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
49 31. - Návrh na záměr města neprodat pozemky, vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 47 44
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
50 32. - Návrh dohody o vypořádání nároků z odstoupení od kupní smlouvy se společností COPERSA corporation s.r.o. (k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava) 47 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
51 50. - Návrhy na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Hošťálkovice a neprodat nemovité věcí v k. ú. Hošťálkovice a v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 47 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
52 51. - Návrh na záměr města prodat část pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 47 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
53 52. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory (ul. Pašerových), obec Ostrava 47 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
54 53. - Návrhy na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 47 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
55 57. - Návrh na uzavření kupní smlouvy v rámci "Revitalizace knihovny na ulici Podroužkova" v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava 47 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
56 58. - Návrh nekoupit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 47 43
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
57 33. - Vyhlášení programu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací na ozdravné pobyty v období od 01.11.2018 do 30.04.2019 47 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
58 34. - Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. číslo 2514/2017/OSR 47 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
59 54. - Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" 47 43
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
60 35. - Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o financování ev.č. 2100/2014/OFR/LPO s Evropskou investiční bankou 46 40
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
61 55. - Úprava rozpočtu 46 44
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)