Zasedání č. 201803 - 34. zasedání zastupitelstva města Dne 11.04.2018 15:17:19
bod č. 23. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2218/ZM1418/34          .....             32
1) rozhodlo
koupit nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava, a to pozemky:

- parc.č. 1006/2, ost. plocha, ost. komunikace
- parc.č. 1006/7, ost. plocha, ost. komunikace
- parc.č. 1006/8, ost. plocha, ost. dopravní plocha
- parc.č. 1006/9, ost. plocha, ost. komunikace
- parc.č. 1006/10, ost. plocha, zeleň
- parc.č. 1006/11, ost. plocha, ost. komunikace
- parc.č. 1006/12, ost. plocha, ost. komunikace
- parc.č. 3108/22, ost. plocha, ost. komunikace
- parc.č. 3108/24, ost. plocha, ost. komunikace
- parc.č. 3108/25, ost. plocha, ost. komunikace
- parc.č. 3108/26, ost. plocha, zeleň
- parc.č. 3108/27, ost. plocha, zeleň
- parc.č. 3108/31, ost. plocha, ost. komunikace
- parc.č. 3117, zast. plocha a nádvoří

- část pozemku parc.č. 3108/1, ost. plocha, dráha, o 
výměře 63 m2, dle geometrického plánu č. 2721-10/2017 
oddělenou a nově označenou jako pozemek parc.č. 3108/65, ost. plocha, zeleň

- část pozemku parc.č. 3108/23, ost. plocha, ost. komunikace, o 
výměře 3989 m2, dle geometrického plánu č. 2721-10/2017 
oddělenou a nově označenou jako pozemek parc.č. 3108/23, ost. plocha, ost. 
komunikace

od vlastníka České dráhy, a.s., IČO 709 94 226, 
sídlo Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 11015, za cenu 
sjednanou celkem 4.120.000,00 Kč

a zahájit jednání ve věci uzavření kupní 
smlouvy.

Odůvodnění odchylky od ceny obvyklé je uvedené v 
důvodové zprávě předloženého materiálu.

2218/ZM1418/34          .....             32
2) si vyhrazuje
rozhodnutí označit pozemky, uvedené v bodu 1) tohoto 
usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Svinov 
dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že 
předmětné pozemky statutární město Ostrava nabude do 
svého vlastnictví

2218/ZM1418/34          .....             32
3) rozhodlo
označit pozemky, uvedené v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto 
majetek svěřený městskému obvodu Svinov dle čl. 9 odst. 1 
písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
za podmínky, že předmětné pozemky statutární město 
Ostrava nabude do svého vlastnictví
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 44 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nehlasoval
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Nepřítomen Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Pro
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Nepřítomen Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro