Zasedání č. 201803 - 34. zasedání zastupitelstva města Dne 11.04.2018 15:15:44
bod č. 18. - Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava, návrh svěřit nemovitou věc v k.ú. Svinov, obec Ostrava, městskému obvodu Svinov
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2213/ZM1418/34          .....             32
1) rozhodlo
směnit nemovité věci, a to:
- část pozemku parc.č. 802/335 o výměře 2 m2 v k.ú. Svinov, obec 
Ostrava,oddělenou dle geometrického plánu č. 2789-29/2017 pro k.ú. Svinov a 
označenou jako pozemek parc.č. 802/464 v k.ú. Svinov, obec Ostrava ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Svinov
za 
- část pozemku parc.č. 802/382 o výměře 1 m2 v k.ú. Svinov, obec 
Ostrava,oddělenou dle geometrického plánu č. 2789-29/2017 pro k.ú. Svinov a 
označenou jako pozemek parc.č. 802/465 v k.ú. Svinov, obec Ostravav 
podílovém spoluvlastnictví XXX XXXXXX XXXXXXX ve výši ideální 1/2 a XXXXXXXXX 
XXXXXXX ve výši ideální 1/2, oba bydliště XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 
Ostrava
a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
za podmínky, že dojde k výmazu zastavního práva smluvního, dle listu 
vlastnictví č. 2282 pro k.ú. Svinov, který je přílohou č. 4 tohoto materiálu

2213/ZM1418/34          .....             32
2) rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit pozemek parc.č. 802/465 v k.ú. 
Svinov, obec Ostrava, který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 
802/382 dle geometrického plánu č. 2789-29/2017 pro k.ú. 
Svinov, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Svinov, dle čl. 
9 odst. (1) písm. b) Obecně závazné vyhlášky 
č. 14/2013, Statut města Ostravy, v úplném znění, za 
podmínky, že statutární město Ostrava nabude předmětnou 
nemovitou věc do svého vlastnictví

2213/ZM1418/34          .....             32
3) rozhodlo
označit pozemek parc.č. 802/465 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 
který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 802/382 dle 
geometrického plánu č. 2789-29/2017 pro k.ú. Svinov, 
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Svinov, dle čl. 9 odst. 
(1) písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 
14/2013, Statut města Ostravy, v  úplném znění, za 
podmínky, že statutární město Ostrava nabude předmětnou 
nemovitou věc do svého vlastnictví 
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Nepřítomen Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Nehlasoval Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Pro
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Nepřítomen Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro