Zasedání č. 201803 - 34. zasedání zastupitelstva města Dne 11.04.2018 15:13:12
bod č. 49. - Návrh na nabytí výrobně-technického areálu v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládají: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor, Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2207/ZM1418/34          .....             32
1) rozhodlo
uzavřít Smlouvu o budoucí kupní smlouvě se 
společností

VÍTKOVICE, a.s.
se sídlem Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava, Vítkovice,
IČO 451 93 070,

a to dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, kdy 
předmětem budoucího převodu budou níže uvedené věci, 
nacházející se v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, tvořící výrobně-technický areál 
Karolina, a to:

a) pozemky zapsané u Katastrálního úřadu pro 
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště 
Ostrava, katastrální území Moravská Ostrava, 
obec Ostrava::

• parc.č. 3385/3,
• parc.č. 3415/1, jehož součástí je zpevněná plocha,
• parc.č. 3415/2, jehož součástí jsou zpevněné plochy,
• parc.č. 3415/3, jehož součástí je stavba bez čp/če, prům. objekt,
• parc.č. 3415/4, jehož součástí je stavba bez čp/če, prům. objekt,
• parc.č. 3415/5, jehož součástí je stavba bez čp/če, prům. objekt,
• parc.č. 3415/6, jehož součástí je stavba bez čp/če, prům. objekt,
• parc.č. 3415/7, jehož součástí je stavba bez čp/če, prům. objekt,
• parc.č. 3415/8, jehož součástí je stavba bez čp/če, prům. objekt,
• parc.č. 3415/9, jehož součástí je stavba bez čp/če, prům. objekt,
• parc.č. 3415/10, jehož součástí je stavba bez čp/če, prům. objekt,
• parc.č. 3415/11, jehož součástí je zpevněná plocha,
• parc.č. 3415/12, jehož součástí jsou zpevněné plochy,
• parc.č. 3440/1,
• parc.č. 3441/34, jehož součástí je zpevněná plocha
• parc.č. 3656,

b) další věci, umístěné v areálu:
• kolejová vlečka,
• uliční sloupy osvětlení, na pozemku parc.č. 3415/12, 
včetně kabelového napojení,

• 2 ks osvětlovacích věží na pozemku parc.č. 3415/1, včetně 
kabelového napojení,

• kanalizace DN 300, jejíž součástí jsou 
kanalizační šachty skružené z prefa dílců – 
hloubka 2 m,

• kanalizace DN 500, jejíž součástí jsou 
kanalizační šachty skružené z prefa dílců – 
hloubka 3 m,

• rozvod užitkové vody,

• plot ze strojového pletiva na ocelové sloupky do bet. 
patek, včetně všech vrat,

• septik nad 15 m3 OP na pozemku parc.č. 3415/8,

• přípojka vody DN 25 mm

za kupní cenu, která bude stanovena dle znaleckého posudku 
vypracovaného společností ALFA znalecká s.r.o., se 
sídlem Slovenská 1085/1A, PSČ 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 
277 66 993, kdy znalecký posudek bude vypracován po 
uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě, uzavřené 
dle tohoto bodu usnesení.

2207/ZM1418/34          .....             32
2) rozhodlo
uzavřít Smlouvu o prosté správě majetku s 
následujícími subjekty:

VÍTKOVICE, a. s., se sídlem Ruská 2887/101, 
Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 451 93 070

Banka CREDITAS a.s., se sídlem Olomouc, tř. Svobody 1194/12, PSČ 779 
00, IČ: 634 92 555

JUDr. Josef K a w u l o k , notář se sídlem v Ostravě, 
kancelář na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Milíčova 
1670/12, IČ 258 01 490,

a to dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 38 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 8
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Nepřítomen Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Zdržel se Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Nehlasoval Ing. Petr Stachura : Pro
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Václav Štolba : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Nepřítomen Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro