Zasedání č. 201803 - 34. zasedání zastupitelstva města Dne 11.04.2018 15:03:39
bod č. 12. - Návrh na vyhlášení nejlepších sportovců a společensky odpovědné firmy města Ostravy za rok 2017 a na poskytnutí peněžitých darů
(Poznámka: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2202/ZM1418/34          .....             46
1) vyhlašuje
nejlepší ostravské sportovce a společensky odpovědnou 
firmu v oblasti sportu za rok 2017 v kategoriích:

talent: Sára Karasová (CISO / SSK Olymp Ostrava, sportovní 
střelba)

jednotlivec: Nikol Tabačková (CISO / Atletika Poruba, atletika - hod 
oštěpem)

sportovní klub: TTC Ostrava 2016 (Table Tennis Club OSTRAVA 2016 s.r.o., 
stolní tenis/muži)

handicapovaný jednotlivec: Vojtěch Konečný (CISO / Atletika ZTP, 
atletika – hod diskem)

sportovní osobnost/legenda: Vladimír Vůjtek (hokej)


společensky odpovědná firma: 3E PROJEKT, a.s.

2202/ZM1418/34          .....             46
2) rozhodlo
o poskytnutí peněžitých darů jednotlivcům a sportovnímu klubu
talent Sára Karasová - peněžitý dar ve výši 100 tis. 
Kčnarozen XXXXXXXX, bydliště: X XXXXXX XXXX XXXXX XXXXX
jednotlivec Nikol Tabáčková - peněžitý dar ve výši 100 tis. Kčnarozena 
XXXXXXXXX, bydliště: XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX
sportovní klub: Table Tennis Club OSTRAVA 2016 s.r.o. - peněžitý dar ve výši 
100 tis. KčIČO: 04818792, sídlo: 28. října 1727/108, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava
handicapovaný jednotlivec Vojtěch Konečný -peněžitý dar ve výši 100 tis. 
Kčnarozena XXXXXXXXXX,  bydliště: XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXX XX
sportovní osobnost/legenda Vladimír Vůjtek - peněžitý dar ve výši 100 tis. 
Kčnarozen XXXXXXXXX, bydliště: XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX
a o uzavření darovacích smluv mezi statutárním městem Ostrava a výše uvedenými 
příjemci peněžitých darů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2202/ZM1418/34          .....             46
3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

s n i ž u j í
neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 100 tis. Kč

z v y š u j í
neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5213, ORJ 161 o 100 tis. Kč

2202/ZM1418/34          .....             46
4) rozhodlo
o poskytnutí peněžitého daru Nadačnímu fondu 
Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava, se 
sídlem: náměstí Svatopluka Čecha 518/10, 702 00 
Ostrava-Přívoz, IČO: 28618734 ve výši 200 tis. Kč na 
podporu sociálně slabých účastníků 
olympijských her a úspěšných reprezentantů 
naší země a o uzavření darovací smlouvy mezi 
statutárním městem Ostrava a výše uvedeným 
subjektem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2202/ZM1418/34          .....             46
5) ukládá
radě města
schválit rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto 
usnesení
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.04.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nehlasoval
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Nepřítomen Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Pro
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Nehlasoval Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro