Zasedání č. 201803 - 34. zasedání zastupitelstva města Dne 11.04.2018 15:00:36
bod č. 10. - Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace Vysoké škole báňské ­ Technické univerzitě Ostrava na pořízení audiovizuálního pořadu pro Planetárium Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2198/ZM1418/34          .....             31
1) rozhodlo
o poskytnutí účelové investiční dotace 
Vysoké škole báňské – Technické 
univerzitě Ostrava, se sídlem tř. 17. listopadu 15, 708 00 Ostrava - 
Poruba, IČO: 61989100, ve výši 320.000,- Kč na 
pořízení audiovizuálního pořadu pro 
Planetárium Ostrava dle přílohy č. 1 a důvodové 
zprávy předloženého materiálu a o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 
investiční dotace mezi statutárním městem Ostrava a 
příjemcem dotace uvedeným v tomto bodě usnesení dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu

2198/ZM1418/34          .....             31
2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- z v y š u j í
 investiční transfery na ORJ 160
 na § 3313, pol. 6352, ÚZ 1355   o 320 tis. Kč

- s n i ž u j í
ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160
na § 3392, pol. 5901, ÚZ 1355   o 320 tis. Kč
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Zdržel se
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Nepřítomen Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Pro
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Nehlasoval Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro