Zasedání č. 201803 - 34. zasedání zastupitelstva města Dne 11.04.2018 14:59:02
bod č. 9. - Informace o změně služeb Slezské diakonie a návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 0232/2018/SVZ a dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí víceleté dotace č. 0352/2015/SVZV
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2195/ZM1418/34          .....             30
1) rozhodlo
- o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti 
sociální péče č. 12 na zabezpečení projektu 
„SILOE Ostrava, domov se zvláštním režimem“ z 
rozpočtu statutárního města Ostravy (ev. č. 0232/2018/SVZ) 
uzavřené s organizací Slezská diakonie, Na Nivách 
259/7, 737 01 Český Těšín, IČO: 65468562, dle 
přílohy č. 4

- o uzavření Dodatku č. 3 k smlouvě o poskytnutí 
víceleté neinvestiční účelové dotace v 
oblasti sociální péče č. 11 na zabezpečení projektu 
„SILOE Ostrava, odlehčovací služby“ z rozpočtu 
statutárního města Ostravy (ev. č. 0352/2015/SVZV) 
uzavřené s organizací Slezská diakonie, Na Nivách 
259/7, 737 01 Český Těšín, IČO: 65468562, dle 
přílohy č. 5

2195/ZM1418/34          .....             30
2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:

-  s n i ž u j í 
neinvestiční transfery neziskovým a podobným 
organizacím v ORJ 180
§ 4359 pol. 5223, ÚZ 7302    o        950 tis. Kč

-  z v y š u j í 
neinvestiční transfery neziskovým a podobným 
organizacím v ORJ 180
§ 4357, pol. 5223, ÚZ 7301   o        950 tis. Kč
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 41 Proti: 1 Zdržel se: 3 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 3)
JUDr. Josef Babka : Zdržel se Josef Graňák : Zdržel se RSDr. Oldřich Jakubek : Zdržel se
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Proti Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Nepřítomen Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Pro
Ing. Ivan Tomášek : Nehlasoval
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Nehlasoval Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro