Výsledky hlasování na zasedání č. 201802 - 33. zasedání zastupitelstva města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 07.03.2018
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0b. - Schválení programu 33. zasedání zastupitelstva města konaného dne 07.03.2018 48 48
(Pozn: Schválení pořadu jednání)
2 0c. - Volba ověřovatelů zápisu z 33. zasedání zastupitelstva města konaného dne 07.03.2018 48 48
(Pozn: Volba ověřovatelů zápisu)
3 0d. - Zpráva ověřovatelů zápisu z 32. zasedání zastupitelstva města 49 49
4 1. - Informace o činnosti orgánů města 50 48
5 3. - Žádost Spolku Lungta o podporu mezinárodní kampaně "Vlajka pro Tibet" a vyvěšení tibetské vlajky na budovu Radnice města Ostravy dne 10.3.2018 50 12
(Pozn: hlasování o návrhu JUDr. Babky)
6 3. - Žádost Spolku Lungta o podporu mezinárodní kampaně "Vlajka pro Tibet" a vyvěšení tibetské vlajky na budovu Radnice města Ostravy dne 10.3.2018 50 20
7 4. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Českému svazu bojovníků za svobodu, z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 50 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
8 5. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na organizační zajištění projektu "Na kole dětem" 50 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
9 6. - Informace o konferenci TBEX EUROPE 2018 (26.-28.7.2018, Ostrava) 50 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
10 7. - Pravidelná informace o stavu projektů Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová, Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová zóna Hrušov a Vědecko-technologický park za II. pololetí roku 2017 50 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
11 8. - Podnět občana statutárního města Ostravy 50 38
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
12 0e. - Dotazy, připomínky a podněty občanů města 50 45
(Pozn: hlasování o pokračování diskuse občanů)
13 43. - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 49 40
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
14 44. - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/2017, o nočním klidu 49 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
15 45. - Změna záměru fúze sloučením obchodních společností Ostravské výstavy, a.s. a Ostravský informační servis, s.r.o. a uzavření dodatků k dotačním smlouvám 49 33
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
16 46. - Odstoupení od Kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu, ev. č. 1625/2009/LPO, uzavřené se společností AMÁDEUS REAL, a.s. 49 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
17 9. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2018 v oblasti rodinná politika 49 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
18 10. - Program a podmínky na poskytování peněžních prostředků z výnosu daní z hazardních her pro oblast sociální péče pro rok 2018 včetně návrhu na vyhlášení výběrového řízení 49 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
19 11. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2018 v oblastech podpora osob s handicapem, prevence kriminality a zdravotnictví 49 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
20 12. - Návrh na změny u poskytnutých příspěvků a poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 49 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
21 13. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 v oblasti Volný čas 49 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
22 14. - Návrh na poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací pro rok 2018, víceletých neinvestičních účelových dotací na léta 2018 - 2020 v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostrava 49 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
23 47. - Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury "spolku Fiducia" 49 42
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
24 15. - Žádost FC OSTRAVA - JIH, zapsaný spolek o rozšíření podmínek použití dotace plynoucí z Veřejnoprávní smlouvy č. 2859/2017/ŠaS 49 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
25 16. - Podmínky dotačního programu na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy a výnosu daně z hazardních her pro období 2018 - 2019 v oblasti Tělovýchovy a sportu 49 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
26 17. - Návrh Programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2018/2019 49 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
27 18. - Návrh na poskytnutí mimořádné dotace akciové společnosti Sportovní agentura, a.s. 49 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
28 19. - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2018 v rámci programů na podporu Tělovýchovy a sportu a Vrcholového sportu 49 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
29 20. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 v oblasti Školství 49 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
30 21. - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na vzdělávání a talentmanagement v oblasti technických a přírodních věd na území SMO pro rok 2018 a 1. čtvrtletí 2019 49 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
31 48. - Žádosti o poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava spolku: SK Rapid Muglinov z.s., na projekt "Rekonstrukce šaten v části B s vytvořením sportovního bazénu", spolku FBC OSTRAVA z.s., na projekt "Vzduchotechnika a kanalizační přípojka sportovní haly FBC Ostrava", spolku "TJ UNIE HLUBINA z.s." na projekt "Výstavba hřiště s umělou trávou a souvisejících vedlejších ploch" 49 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
32 49. - Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací na zajištění povinného plaveckého výcviku žáků základních škol v roce 2018 49 44
(Pozn: hlasováno o stažení materiíálu)
33 50. - Žádost obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., o poskytnutí investiční účelové dotace na akci "Rekonstrukce plochých střech I. ledové plochy a výměna osvětlení I. a II. ledové plochy Multifunkčního areálu v Ostravě-Porubě" 49 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
34 51. - Návrh na nabytí výrobně-technického areálu v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 49 18
(Pozn: hlasování o stažení materiálu)
35 22. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení věcného předkupního práva k nemovitým věcem v PZ Ostrava - Mošnov 49 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
36 23. - Návrh na svěření pozemků městskému obvodu Proskovice a městskému obvodu Ostrava-Jih a nesvěření části pozemku městskému obvodu Nová Ves 49 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
37 24. - Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou a v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 49 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
38 25. - Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k. ú. Vítkovice, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec 49 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
39 26. - Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Poruba a k.ú. Poruba-sever, návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Heřmanice a k.ú. Slezská Ostrava, vše obec Ostrava 49 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
40 27. - Návrh koupit nemovité věci - pozemky v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 48 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
41 28. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Radvanice a k.ú. Bartovice, obec Ostrava 48 41
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
42 29. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 48 42
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
43 30. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 48 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
44 31. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 48 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
45 32. - Návrh koupit spoluvlastnické podíly pozemku p.p.č. 292/23, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 48 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
46 33. - Návrh prodat pozemek v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava 48 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
47 34. - Návrh na záměr města prodat pozemek parc.č. 426/3, k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 48 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
48 35. - Návrh na záměr města prodat a neprodat nemovité věci v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 48 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
49 36. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Svinov, v k.ú. Muglinov a návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Hrušov, vše obec Ostrava 48 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
50 37. - Návrh na záměr města prodat a neprodat pozemky v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, návrh na záměr města darovat a přijmout darem pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 48 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
51 38. - Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, návrh na záměr města nesměnit pozemky v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 48 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
52 39. - Návrh na záměr města neprodat část pozemku (lokalita ul. Cingrova), návrh na záměr města prodat pozemky (ul. Pelclova), návrh na záměr města neprodat části pozemků (lokalita Na Karolíně), vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 48 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
53 52. - Návrh koupit pozemek v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 48 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
54 53. - Návrh na svěření majetku městskému obvodu Poruba 48 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
55 54. - Návrh na svěření majetku městskému obvodu Vítkovice 48 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
56 55. - Návrh na učinění souhlasného prohlášení o vlastnictví pozemků v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava 47 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
57 56. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Heřmanice a v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 47 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
58 57. - Návrh na záměr města neprodat pozemek v k. ú. Svinov, obec Ostrava 46 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
59 58. - Návrh na záměr města zřídit právo stavby k části pozemku v k. ú. Poruba, obec Ostrava svěřený městskému obvodu Poruba 46 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
60 59. - Návrh na záměr města zřídit právo stavby k nemovitostem v k. ú. Svinov, obec Ostrava svěřených městskému obvodu Svinov 46 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
61 60. - Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 46 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
62 61. - Návrh na změnu části usnesení ZMO č. 1677/ZM1418/26 v bodě 1) ze dne 10. 5. 2017 46 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
63 62. - Návrh darovat nemovité věci v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 46 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
64 63. - Návrh přijmout darem nemovité věci a návrh koupit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava - vše v rámci projektu "Cyklostezka Odra - Morava - Dunaj v Moravskoslezském kraji" 46 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
65 51. - Návrh na nabytí výrobně-technického areálu v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 46 27
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou )
66 40. - Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování stavby v oblasti dopravní infrastruktury, mimoúrovňového křížení "Rekonstrukce MÚK Bazaly - II. etapa" 46 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
67 64. - Návrh na pořízení Změny č. 2 Územního plánu Ostravy zkráceným postupem 46 41
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
68 41. - Informace České asociace odpadového hospodářství, Spolku veřejně prospěšných služeb a Sdružení komunálních služeb k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí a měst 46 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
69 65. - Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" 46 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
70 66. - Návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva" 46 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
71 67. - Podnět občana statutárního města Ostravy 46 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
72 42. - Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou pro oblast Frýdecko-Místecko 46 46
(Pozn: Předkládá: JUDr. Lukáš Semerák, člen rady města)