Zasedání č. 201802 - 33. zasedání zastupitelstva města Dne 07.03.2018 15:37:49
bod č. 25. - Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k. ú. Vítkovice, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2145/ZM1418/33          .....             32

1) rozhodlo
o záměru města směnit
níže uvedenou nemovitou věc v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřenou městskému obvodu Vítkovice, a to: 

- část pozemku parc.č. 1189/18, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 710 m2 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 3060-52/2017 vyhotoveného pro k.ú. Vítkovice, označena jako pozemek parc.č. 1189/81, ost. plocha, ost. komunikace   

za

níže uvedené nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví VÍTKOVICE a.s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 451 93 070, a to:

- pozemek p.p.č. 8

- pozemek p.p.č. 9/14

- pozemek p.p.č. 695/5 


a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit     


2145/ZM1418/33          .....             32

2) rozhodlo
že město nemá záměr prodat

níže uvedené nemovité věci v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu, a to:

- část pozemku p.p.č. 642/1, ost. plocha, neplodná půda 

- část pozemku p.p.č. 645/5, lesní pozemek


dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 4 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 44 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Nepřítomen Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nepřítomen
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nehlasoval PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Nepřítomen Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro