Zasedání č. 201802 - 33. zasedání zastupitelstva města Dne 07.03.2018 14:40:35
bod č. 20. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 v oblasti Školství
(Poznámka: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2138/ZM1418/33          .....             46

1) rozhodlo
o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti Školství z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu


2138/ZM1418/33          .....             46

2) rozhodlo
- o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti Školství z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu, a to ve výši dle přílohy č. 2 a dle důvodové zprávy předloženého materiálu

- o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací mezi statutárním městem Ostrava a příjemci dotací dle tohoto bodu usnesení, přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého materiálu 


2138/ZM1418/33          .....             46

3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- s n i ž u j í

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 140

§ 3299, pol. 5901, ÚZ 7107                   o             1 955 tis. Kč

- z v y š u j í

neinvestiční transfery na ORJ 140

§ 3299, pol. 5213, ÚZ 7107                   o              690 tis. Kč

§ 3299, pol. 5222, ÚZ 7107                   o              370 tis. Kč

§ 3299, pol. 5339, ÚZ 7107                   o              895 tis. Kč 


2138/ZM1418/33          .....             46

4) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.03.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Nepřítomen Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nehlasoval
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nepřítomen
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Nepřítomen Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nehlasoval
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nehlasoval
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro