Zasedání č. 201802 - 33. zasedání zastupitelstva města Dne 07.03.2018 14:35:22
bod č. 47. - Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury "spolku Fiducia"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2132/ZM1418/33          .....             31

1) rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury "spolku Fiducia" se sídlem Nádražní 615/30, Ostrava 1, PSČ 702 00, IČO: 26642379, na realizaci projektu "Mapa ostravských výletů - anglická verze" ve výši 40 tis. Kč dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi statutárním městem Ostrava a příjemcem dotace uvedeným v tomto bodě usnesení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


2132/ZM1418/33          .....             31

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- s n i ž u j í

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 7102              o 10 tis. Kč


- z v y š u j í

neinvestiční transfery na ORJ 160

na § 3319, pol. 5222                     o 10 tis. Kč


2132/ZM1418/33          .....             31

3) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení

Zodpovídá: Odbor financí a rozpočtu
Termín: 31.03.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 42 Proti: 0 Zdržel se: 5 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 5)
JUDr. Josef Babka : Zdržel se Josef Graňák : Zdržel se RSDr. Oldřich Jakubek : Zdržel se
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Zdržel se
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Nepřítomen Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nehlasoval
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nepřítomen
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Nepřítomen Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro