Zasedání č. 201802 - 33. zasedání zastupitelstva města Dne 07.03.2018 14:24:30
bod č. 14. - Návrh na poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací pro rok 2018, víceletých neinvestičních účelových dotací na léta 2018 - 2020 v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2131/ZM1418/33          .....             31

1) rozhodlo
o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu z důvodu vyřazení žádostí z výběrového řízení pro nesplnění formálních náležitostí


2131/ZM1418/33          .....             31

2) rozhodlo
o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu z věcných důvodů


2131/ZM1418/33          .....             31

3) si vyhrazuje
rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 ve výši do 50 tis. Kč žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu


2131/ZM1418/33          .....             31

4) rozhodlo
o poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu, a to ve výši dle přílohy č. 3, a dle důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací mezi statutárním městem Ostrava a příjemci neinvestičních účelových dotací dle tohoto bodu usnesení, přílohy č. 4 a důvodové zprávy předloženého materiálu 


2131/ZM1418/33          .....             31

5) rozhodlo
o poskytnutí víceletých neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro roky 2018 - 2020 příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu, a to ve výši dle přílohy č. 5, a dle důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí víceletých neinvestičních účelových dotací mezi statutárním městem Ostrava a příjemci víceletých neinvestičních dotací dle tohoto bodu usnesení, přílohy č. 6 a důvodové zprávy předloženého materiálu 


2131/ZM1418/33          .....             31

6) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- s n i ž u j í

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 7101 o 12.150 tis. Kč

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 7102 o  815 tis. Kč


- z v y š u j í

neinvestiční transfery na ORJ 160

na § 3311, pol. 5213, ÚZ 7101 o  830 tis. Kč

na § 3311, pol. 5222, ÚZ 7101 o 1 000 tis. Kč

na § 3311, pol. 5229, ÚZ 7101 o  210 tis. Kč

na § 3311, pol. 5493, ÚZ 7101 o  100 tis. Kč

na § 3312, pol. 5212, ÚZ 7101 o  550 tis. Kč

na § 3312, pol. 5221, ÚZ 7101 o  30 tis. Kč

na § 3312, pol. 5222, ÚZ 7101 o 3 960 tis. Kč

na § 3312, pol. 5223, ÚZ 7101 o  45 tis. Kč

na § 3313, pol. 5212, ÚZ 7101 o  100 tis. Kč

na § 3313, pol. 5213, ÚZ 7101 o  200 tis. Kč

na § 3313, pol. 5222, ÚZ 7101 o  510 tis. Kč

na § 3315, pol. 5221, ÚZ 7101 o  150 tis. Kč

na § 3315, pol. 5222, ÚZ 7101 o  200 tis. Kč

na § 3316, pol. 5222, ÚZ 7101 o  160 tis. Kč

na § 3317, pol. 5213, ÚZ 7101 o  380 tis. Kč

na § 3319, pol. 5212, ÚZ 7101 o  490 tis. Kč

na § 3319, pol. 5213, ÚZ 7101 o  350 tis. Kč

na § 3319, pol. 5221, ÚZ 7101 o  120 tis. Kč

na § 3319, pol. 5222, ÚZ 7101 o 3 130 tis. Kč

na § 3319, pol. 5229, ÚZ 7101 o  170 tis. Kč

na § 3312, pol. 5339, ÚZ 7101 o  50 tis. Kč

na § 3317, pol. 5332, ÚZ 7101 o  30 tis. Kč

na § 3317, pol. 5339, ÚZ 7101 o  150 tis. Kč

na § 3319, pol. 5332, ÚZ 7101 o  50 tis. Kč


2131/ZM1418/33          .....             31

7) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 6) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.03.2018
2131/ZM1418/33          .....             31


8) ukládá
radě města zahrnout do rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok

- 2019 neinvestiční transfer ve výši 3.150.000,- Kč,

- 2020 neinvestiční transfer ve výši 3.150.000,- Kč,


na zajištění realizací projektů příjemců neinvestičních účelových dotací dle bodu 5) tohoto usnesení a to ve výši uvedené v příloze č. 5 předloženého materiálu


Zodpovídá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Nepřítomen Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nepřítomen
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Nepřítomen Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Nehlasoval