Zasedání č. 201802 - 33. zasedání zastupitelstva města Dne 07.03.2018 13:40:42
bod č. 9. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2018 v oblasti rodinná politika
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2126/ZM1418/33          .....             30

1) rozhodlo
- o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti rodinná politika na rok 2018 dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu

- o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti rodinná politika na rok 2018 dle návrhu uvedeného v příloze č. 4 s žadateli uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu


2126/ZM1418/33          .....             30

2) rozhodlo
- o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti rodinná politika na rok 2018 dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům
uvedeny v téže příloze


2126/ZM1418/33          .....             30

3) schvaluje
finanční rezervu v oblasti rodinná politika v celkové výši 52.000 Kč

Finanční rezerva je alokována v rozpočtu ORJ 180 pro řešení mimořádných okolností
v oblasti rodinná politika v průběhu roku 2018


2126/ZM1418/33          .....             30

4) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:

- s n i ž u j í

  běžné výdaje

  na § 4339, pol. 5909, ÚZ 7315, ORJ 180                  o    648 tis. Kč


- z v y š u j í

  neinvestiční transfery

  na § 4339, pol. 5222, ÚZ 7315, ORJ 180                 o      543 tis. Kč
               pol. 5221, ÚZ 7315, ORJ 180                 o       85 tis. Kč
               pol. 5212, ÚZ 7315, ORJ 180                 o       20 tis. Kč

       
2126/ZM1418/33          .....             30

5) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 4) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.03.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Nepřítomen Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nepřítomen
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Nepřítomen Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro