Výsledky hlasování na zasedání č. 201801 - 32. zasedání zastupitelstva města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 31.01.2018
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0b. - Schválení programu 32. zasedání zastupitelstva města konaného dne 31.01.2018 52 22
(Pozn: hlasování o stažení materiálu č. 53 z programu zasedání)
2 0b. - Schválení programu 32. zasedání zastupitelstva města konaného dne 31.01.2018 53 44
(Pozn: hlasování o návrhu JUDr. Babky na společné projednání M-5 a M-63)
3 0b. - Schválení programu 32. zasedání zastupitelstva města konaného dne 31.01.2018 53 53
(Pozn: Schválení pořadu jednání)
4 0c. - Volba ověřovatelů zápisu z 32. zasedání zastupitelstva města konaného dne 31.01.2018 53 52
(Pozn: Volba ověřovatelů zápisu)
5 0d. - Zpráva ověřovatelů zápisu z 31. zasedání zastupitelstva města 53 53
6 1. - Informace o činnosti orgánů města 54 50
7 3. - Návrh na změnu ve složení výboru zastupitelstva města pro udělování čestného občanství a cen města 55 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
8 4. - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 55 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
9 5. - Podnět občana statutárního města Ostrava 55 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
10 63. - Zpráva o jednání zástupců SMO a společnosti Veolia Energie ČR, a.s v návaznosti na Memorandum o spolupráci mezi Veolia Energie ČR, a.s. a statutárním městem Ostrava 55 38
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
11 6. - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 55 43
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
12 7. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů vzdušných sil 2018 55 47
(Pozn: hlasování o návrhu č. 1 Ing. Jurošky, Ph.D.)
13 7. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů vzdušných sil 2018 55 22
(Pozn: hlasování o návrhu č. 2 Ing. Jurošky, Ph.D.)
14 7. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů vzdušných sil 2018 55 10
(Pozn: hlasování o návrhu č. 3 Ing. Jurošky, Ph.D.)
15 7. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů vzdušných sil 2018 55 11
(Pozn: hlasování o návrhu Ing. Hařovského)
16 7. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů vzdušných sil 2018 55 43
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
17 49. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ev.č. 1234/2016/MJ na pozemek v k. ú. Mošnov, v PZ zóně Ostrava - Mošnov 55 39
(Pozn: Předkládají: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor, a Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
18 8. - Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 55 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
19 9. - Pojmenování nové ulice v Ostravě-Krásném Poli 55 53
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
20 10. - Souhlas s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekt „Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě ­ Radvanicích“ 55 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
21 11. - Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí pro projekt "Sídelní zeleň - Fryštátská v k.ú. Radvanice" 55 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
22 12. - Souhlas s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekt „Stavební úpravy a přístavba hasičské stanice na ul. Těšínská 41 v Ostravě ­ Radvanicích“ 55 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
23 47. - Souhlas se změnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra na spolufinancování projektu "Ostrava (Michálkovice) - Rekonstrukce hasičské zbrojnice" 55 53
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
24 48. - Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 pro projekt "Snížení energetické náročnosti MŠ Na Liščině 12A/689, Ostrava - Hrušov" a pro projekt "Snížení energetické náročnosti MŠ Požární 8/61, Ostrava - Heřmanice" 55 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
25 13. - Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí víceleté neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče č. 02 na zabezpečení projektu "Domov pro seniory Zlaté Slunce" z rozpočtu statutárního města Ostravy 55 52
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
26 14. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2018 v oblastech sociální péče a protidrogové prevence 55 52
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
27 15. - Zpráva o čerpání finančních prostředků z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava v 2. pololetí 2017 55 53
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
28 51. - Návrh na vyhlášení výzvy v oblasti kultury "90. výročí od úmrtí českého hudebního skladatele Leoše Janáčka" 55 53
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
29 52. - Návrh na vyhlášení výzvy v oblasti kultury "100 let republiky: Ostrava 1918 - 2018" 55 19
(Pozn: hlasování o návrhu p. Poláka)
30 52. - Návrh na vyhlášení výzvy v oblasti kultury "100 let republiky: Ostrava 1918 - 2018" 55 52
31 53. - Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy obchodní společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. 53 23
(Pozn: hlasování o návrhu JUDr. Babky na stažení materiálu)
32 53. - Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy obchodní společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. 52 7
(Pozn: hlasování o návrhu Ing. štěpánka, Ph.D., na stažení materiálu)
33 53. - Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy obchodní společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. 52 32
34 16. - Schválení dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava (MAP ORP Ostrava) 52 33
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
35 17. - Zásady na poskytnutí Stipendia města Ostrava v akademickém roce 2018/2019 a vyhlášení výběrového řízení 51 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
36 18. - Žádost o změnu názvu projektu u Smlouvy o spolupráci při uspořádání olympijského parku č. 2101/2017/ŠaS a u Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy č. 2100/2017/ŠaS 51 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
37 19. - Žádosti SKI Vítkovice - Bílá z.s. a Skalka family park, s.r.o. o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava 51 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
38 54. - Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 13/2004, o školských obvodech spádových škol zřizovaných městskými obvody statutárního města Ostravy, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 11/2005, č. 16/2006, č. 13/2007, č. 10/2009, č. 5/2010, 20/2013, č. 9/2014 a č. 11/2015 51 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
39 55. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s. ve výši 7,5 mil. Kč na realizaci významné sportovní akce „Zlatá tretra Ostrava IAAF World Challenge“ 51 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
40 56. - Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy společnosti Raul s.r.o. na turnaj světové série FIVB v plážovém volejbale 50 15
(Pozn: hlasování o návrhu Ing. Jurošky, Ph.D.)
41 56. - Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy společnosti Raul s.r.o. na turnaj světové série FIVB v plážovém volejbale 50 47
42 50. - Návrh koupit spoluvlastnické podíly k nemovitým věcem v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Českobratrská) 50 49
(Pozn: Předkládají: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor, a Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
43 20. - Návrh uzavřít smlouvu o zřízení práva stavby na pozemky v průmyslové zóně Ostrava - Mošnov 49 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
44 21. - Návrh přijmout darem nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava 49 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
45 22. - Návrh na přijetí daru nemovitých věcí v k.ú. Svinov, obec Ostrava od Moravskoslezského kraje, Správy silnic Moravskoslezského kraje 49 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
46 23. - Návrh na záměr města darovat pozemek k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Švabinského) 49 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
47 24. - Návrh na nabytí výrobně technických areálů v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 49 39
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
48 25. - Návrh na záměr města prodat pozemky v lokalitě průmyslové zóny Ostrava-Hrabová 49 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
49 26. - Návrh na záměr města prodat pozemky ve strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov 49 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
50 27. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava 49 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
51 29. - Návrh na záměr města neprodat část pozemku parc.č. 575/1 v k.ú. Nová Bělá,obec Ostrava 49 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
52 30. - Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba, v areálu Lehké průmyslové zóny Nad Porubkou 49 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
53 31. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Poruba, v k. ú. Poruba-sever a v k. ú. Martinov ve Slezsku, vše obec Ostrava 49 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
54 32. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou a návrh nekoupit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 49 49
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
55 33. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Muglinov, obec Ostrava a návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 49 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
56 34. - Návrh na záměr města neprodat, nepronajmout, případně nezřídit právo stavby k pozemkům (lokalita Na Karolíně), návrh na záměr města neprodat část pozemku (ul. Sokolská třída), vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 49 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
57 35. - Návrh na odejmutí pozemků v k. ú. Koblov, obec Ostrava, ze svěření městskému obvodu Slezská Ostrava 49 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
58 36. - Návrh na zrušení usnesení č. 1924/ZM1418/29 ze dne 18.10.2017 a usnesení č. 2038/ZM1418/31 ze dne 13.12.2017 Návrh na záměr města prodat pozemky v areálu lehké průmyslové zóny "Nad Porubkou" 48 45
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou v bodech 2) a 3) )
59 57. - Návrh bezúplatně nabýt nemovitou věc v k.ú. Svinov, obec Ostrava 48 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
60 58. - Návrh na odejmutí pozemku v k.ú. Mariánské Hory městskému obvodu Martinov a jeho svěření městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky 48 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
61 59. - Návrh na prodej nemovitostí v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 48 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
62 60. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Muglinov a v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 48 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
63 37. - Návrh: "Zásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na zachování a obnovu kulturní památky nebo historicky a architektonicky významné stavby pro rok 2018", včetně vyhlášení výběrového řízení 48 44
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
64 38. - Zpráva o průběhu realizace projektů financovaných z prvního ročníku dotačního programu pro rok 2017 "Revitalizace veřejného prostoru v Ostravě" 48 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
65 61. - Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" 48 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
66 62. - Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší právnické osobě Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. 48 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
67 39. - Úprava rozpočtu - navýšení investičního příspěvku Národnímu divadlu moravskoslezskému, p.o. 48 46
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
68 40. - Úprava rozpočtu r. 2018 - převod rozpočtovaných prostředků na financování investiční akce "Sportovní areál U Cementárny - II. etapa" 48 47
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
69 41. - Žádost městského obvodu Vítkovice o schválení přijetí úvěru ve výši 27 mil. Kč na "Rozdělení stávajících bytů na byty menší Štramberská 2B a 4, Ostrava-Vítkovice" 48 42
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
70 42. - Žádost Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky o vydání souhlasu s uzavřením dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 60 měsíců 48 46
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
71 43. - Návrh smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Ostravské organizaci vozíčkářů, spolku, na zabezpečení alternativní dopravy imobilních občanů 48 45
(Pozn: Předkládá: JUDr. Lukáš Semerák, člen rady města)
72 44. - Zpráva o činnosti statutového výboru zastupitelstva města a výboru zastupitelstva města pro udělování čestného občanství a cen města za II. pololetí roku 2017 48 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
73 45. - Zpráva o činnosti Finančního výboru zastupitelstva města za 2. pololetí roku 2017 48 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Ivo Furmančík, předseda Finančního výboru ZM)
74 46. - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města za II. pololetí 2017 48 46
(Pozn: Předkládá: JUDr. Ivan Štefek, předseda Kontrolního výboru ZM)