Zasedání č. 201801 - 32. zasedání zastupitelstva města Dne 31.01.2018 15:50:51
bod č. 62. - Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší právnické osobě Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2104/ZM1418/32          .....             33
1) rozhodlo
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 
pro děti ohrožené znečištěním ovzduší ve 
výši 500.000 Kč právnické osobě: Gymnázium, 
základní škola a mateřská škola Hello 
s.r.o., IČO: 26829690, se sídlem Čs. exilu 491/23, 708 00 
Ostrava-Poruba dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 
předloženého materiálu a o uzavření 
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace z Fondu pro děti ohrožené 
znečištěním ovzduší s výše uvedenou 
právnickou osobou dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu

2104/ZM1418/32          .....             33
2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:

- snižují běžné výdaje
§ 3429, pol. 5331, ÚZ 1010, ORJ 190 ................. o 500 tis. Kč

- zvyšují neinvestiční transfery nefinančním 
podnikatelským subjektům - právnickým osobám
§ 3429, pol. 5213, ÚZ 1010, ORJ 190 ................. o 500 tis. Kč

2104/ZM1418/32          .....             33
3) ukládá
radě města
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.01.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 44 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nehlasoval
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Nepřítomen
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Nepřítomen RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nehlasoval PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nehlasoval
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro