Zasedání č. 201801 - 32. zasedání zastupitelstva města Dne 31.01.2018 15:44:53
bod č. 36. - Návrh na zrušení usnesení č. 1924/ZM1418/29 ze dne 18.10.2017 a usnesení č. 2038/ZM1418/31 ze dne 13.12.2017 Návrh na záměr města prodat pozemky v areálu lehké průmyslové zóny "Nad Porubkou"
(Poznámka: hlasování o návrhu usnesení s úpravou v bodech 2) a 3) )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2096/ZM1418/32          .....             32
1) rozhodlo
zrušit své usnesení č. 1924/ZM1418/29 ze dne 18. 10. 2017, 
které tvoří přílohu č. 2/1 předloženého 
materiálu a usnesení č. 2038/ZM1418/31 ze dne 13. 12. 2017, 
které tvoří přílohu č. 2/2 předloženého 
materiálu, v plném rozsahu

2096/ZM1418/32          .....             32
2) rozhodlo
o záměru města prodat pozemek parc. č. 2801/169 v k. ú. Poruba, 
obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřený městskému obvodu Poruba, za splnění níže 
uvedených podmínek:

nabídka zájemce bude obsahovat níže uvedené 
údaje
- nabídková cena v Kč/m2 bez DPH, minimálně ve 
výši stanovené aktuálním znaleckým 
posudkem
- budoucí způsob využití pozemku
- předpokládaný počet nově vytvořených pracovních 
míst
- finanční zdroje na realizaci stavebního záměru
- realizaci a dokončení stavebního záměru tj. 
termín zahájení stavebních prací a jejich 
dokončení

Předložení nabídek je přípustné pouze v 
písemné podobě, v uzavřené obálce označené 
"areál Nad Porubkou 1" s adresou odesílatele, 
nejpozději ve lhůtě do 16. 2. 2018 do 11:00 hod, na adresu městského 
obvodu Poruba;

Každý z uchazečů je oprávněn navýšit předloženou 
nabídku výlučně ve vztahu k nabízené kupní 
ceně nejpozději do rozhodnutí Zastupitelstva městského obvodu 
Poruba o prodeji. 

zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

2096/ZM1418/32          .....             32
3) rozhodlo
o záměru města prodat pozemek parc. č. 2801/168 v k. ú. Poruba, 
obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřený městskému obvodu Poruba, za níže uvedených 
podmínek:

nabídka zájemce bude obsahovat níže uvedené 
údaje
- nabídková cena v Kč/m2 bez DPH, minimálně ve 
výši stanovené aktuálním znaleckým 
posudkem
- budoucí způsob využití pozemku
- předpokládaný počet nově vytvořených pracovních 
míst
- finanční zdroje na realizaci stavebního záměru
- realizaci a dokončení stavebního záměru tj. 
termín zahájení stavebních prací a jejich 
dokončení

Předložení nabídek je přípustné pouze v 
písemné podobě, v uzavřené obálce označené 
"areál Nad Porubkou 2" s adresou odesílatele, 
nejpozději ve lhůtě do 16. 2. 2018 do 11:00 hod, na adresu městského 
obvodu Poruba;

Každý z uchazečů je oprávněn navýšit předloženou 
nabídku výlučně ve vztahu k nabízené kupní 
ceně nejpozději do rozhodnutí Zastupitelstva městského obvodu 
Poruba o prodeji.

zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

2096/ZM1418/32          .....             32
4) souhlasí
- aby si městský obvod Poruba na základě došlých 
nabídek k prodeji nemovitých věcí v k. ú. Poruba, 
obec Ostrava, svěřených městskému obvodu Poruba, a to:

- pozemku parc. č. 2801/169
- pozemku parc. č. 2801/168

vyžádal doplnění informací od jednotlivých 
zájemců 

- aby případně městský obvod Poruba se žádným ze 
zájemců po obdržení nabídek nejednal, případně 
rozhodl nekontrahovat

2096/ZM1418/32          .....             32
5) stanovuje
městskému obvodu Poruba v rámci kupní smlouvy a smlouvy o 
zřízení věcného předkupního práva uplatnit 
institut zákazu zcizení a zákazu zatížení 
převáděných částí nemovitých věcí, 
uvedených v bodě 2) a bodě 3) návrhu usnesení 
předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Nepřítomen
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Nepřítomen RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nehlasoval
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro