Zasedání č. 201801 - 32. zasedání zastupitelstva města Dne 31.01.2018 15:18:10
bod č. 22. - Návrh na přijetí daru nemovitých věcí v k.ú. Svinov, obec Ostrava od Moravskoslezského kraje, Správy silnic Moravskoslezského kraje
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2083/ZM1418/32          .....             32
1) rozhodlo
přijmout dar nemovitých věcí v k.ú. Svinov, obec Ostrava 
od Správy silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvkové organizace, a to:

- části pozemku parc. č. 3071/1, ost. plocha, silnice o výměře 
7.200 m2, která je dle geometrického plánu č. 
2609-51a/2015, vyhotoveného pro k. ú. Svinov označená jako 
pozemek parc. č. 3071/1, ost. plocha, silnice,

- části pozemku parc. č. 3072/1, ost. plocha, silnice o výměře 
4.308 m2, která je dle geometrického plánu č. 
2713-121/2016, vyhotoveného pro k. ú. Svinov označená jako 
pozemek parc. č. 3072/1, ost. plocha, silnice,

- části pozemku parc. č. 3078/1, ost. plocha, silnice o výměře 
7.611 m2, která je dle geometrického plánu č. 
2609-51b/2015, vyhotoveného pro k. ú. Svinov označená jako 
pozemek parc. č. 3078/1, ost. plocha, silnice,

vše včetně stavby silnice č. III/4785, jejíž 
součástí je mostní objekt č. 4785-3

ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. 
října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, předáno k 
hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvkové organizaci

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 a smlouvu o 
smlouvě budoucí darovací dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Nepřítomen RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro