Zasedání č. 201801 - 32. zasedání zastupitelstva města Dne 31.01.2018 15:16:50
bod č. 50. - Návrh koupit spoluvlastnické podíly k nemovitým věcem v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Českobratrská)
(Poznámka: Předkládají: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor, a Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2080/ZM1418/32          .....             32
1) rozhodlo
o koupi spoluvlastnických podílů k nemovitým věcem v k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava, a to:
- spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k pozemku parc. č. 1884/2,
- spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 ke stavbě bez čp/če, nacházející se na pozemku parc. 
č. 1884/2
- spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k pozemku parc. č. 1884/1
od XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX, 
bytem XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXX
za sjednanou celkovou kupní cenu ve výši 872.500,- Kč
a uzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č. 5 předloženého materiálu
Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé je uvedeno v důvodové zprávě.
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nehlasoval Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Nepřítomen RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro