Zasedání č. 201801 - 32. zasedání zastupitelstva města Dne 31.01.2018 15:16:02
bod č. 56. - Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy společnosti Raul s.r.o. na turnaj světové série FIVB v plážovém volejbale
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2079/ZM1418/32          .....             46
1) rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve 
výši 4 mil. Kč společnosti Raul s.r.o. IČO 25608673, se 
sídlem Elišky Krásnohorské 12/5, 110 00 Praha 1 na 
zajištění turnaje světové série FIVB v 
plážovém volejbale dle přílohy č. 1 a důvodové 
zprávy předloženého materiálu a o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 
dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava mezi 
statutárním městem Ostrava a subjektem uvedeným v bodě 1) 
tohoto usnesení dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu

2079/ZM1418/32          .....             46
2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- snižují neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7117, ORJ 161 o 4 000 tis. Kč

- zvyšují neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5213, ORJ 161 o 4 000 tis. Kč

2079/ZM1418/32          .....             46
3) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
2) tohoto usnesení
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.01.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Eva Petrašková : Nehlasoval Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Nepřítomen RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Zdržel se Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro