Zasedání č. 201801 - 32. zasedání zastupitelstva města Dne 31.01.2018 14:23:09
bod č. 53. - Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy obchodní společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o.
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2072/ZM1418/32          .....             31
1) rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve 
výši 4 650 tis. Kč a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem 
Ostrava a obchodní společností AKORD & POKLAD, s.r.o., se 
sídlem Ostrava - Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ 70030, 
IČO: 47973145, dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy 
předloženého materiálu

2072/ZM1418/32          .....             31
2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:

- z v y š u j í
neinvestiční dotace na ORJ 160
na § 3392, pol. 5213, ORG 4259,             o 4.650 tis. Kč

- s n i ž u j e
rozpočtová rezerva města na ORJ 120
na § 6409, pol. 5901                       o 4.650 tis. Kč

2072/ZM1418/32          .....             31
3) ukládá
radě města
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.01.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 32 Proti: 0 Zdržel se: 4 Nehlasovalo: 16
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 4)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Zdržel se Ing. Ivo Hařovský : Zdržel se Ing. Jakub Jež : Nehlasoval
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Eva Petrašková : Zdržel se Ing. Simona Piperková : Nehlasoval
Ing. Petr Stachura : Nehlasoval Václav Štolba : Nehlasoval Ing. Ivan Tomášek : Zdržel se
KSČM (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Nehlasoval RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Nehlasoval Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Nehlasoval
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro