Zasedání č. 201801 - 32. zasedání zastupitelstva města Dne 31.01.2018 13:17:41
bod č. 49. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ev.č. 1234/2016/MJ na pozemek v k. ú. Mošnov, v PZ zóně Ostrava - Mošnov
(Poznámka: Předkládají: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor, a Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2059/ZM1418/32          .....             32
1) rozhodlo
uzavřít Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ev. č. 1234/2016/MJ ze dne 
27. 4. 2016 mezi statutárním městem Ostrava a obchodní 
společností Vítkovice – výzkum a vývoj 
– technické aplikace a. s., se sídlem Studentská 
6202/17, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 276 77 257 dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu za podmínky udělení souhlasu 
s uzavřením tohoto dodatku správce programu – Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR

2059/ZM1418/32          .....             32
2) rozhodlo
udělit předchozí písemný souhlas se zcizením 
pozemku p. p. č. 802/83 v k.ú. Mošnov, obce Mošnov formou 
rozdělením odštěpením sloučením, a to za 
podmínky, že

- předmětem rozdělení odštěpením sloučením bude:

a) pozemek p.p. č. 802/83 v k.ú. Mošnov, obce Mošnov a

b) všechna práva a povinnosti, která 
vyplývají z kupní smlouvy ev. č. 1234/2016/MJ ze dne 27. 
4. 2016 mezi statutárním městem Ostrava a obchodní 
společností Vítkovice – výzkum a vývoj 
– technické aplikace a. s., se sídlem Studentská 
6202/17, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 276 77 257, včetně jejího dodatku 
č.1, který bude uzavřen mezi společností Vítkovice – 
výzkum a vývoj – technické aplikace a. s. a 
statutárním městem Ostrava, to vše v rozsahu 
uvedeném v přílohách č. 3, 4 předloženého 
materiálu a

c) všechna práva a povinnosti z územního 
rozhodnutí č.j. 10776/2016/Han OSÚP-1157/2016/7 ze dne 19.1.2017, 
vydaného Městským úřadem Příbor, odborem 
stavebního řádu a přestupků, a stavebního povolení 
č.j. 2022/2017/Han OSÚP-404/2017/3 ze dne 23.3.2017, vydaného 
Městským úřadem Příbor, odborem stavebního 
řádu a přestupků, které nabylo právní moci dne 
11.4.2017,

- nástupnickou společností bude obchodní společnost 
Maestoso Advanced Materials a.s., IČO: 018 93 475, se sídlem 
Hrušovská 3203/13a, Moravská Ostrava,

- ke kterému dojde v rámci přeměny společnosti Vítkovice 
– výzkum a vývoj – technické aplikace a. s., 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu za 
podmínky

- udělení souhlasu správce programu – Ministerstva průmyslu 
a obchodu ČR se zcizením pozemku formou rozdělením 
odštěpením sloučením a

- mezi statutárním městem Ostrava a obchodní 
společností Vítkovice – výzkum a vývoj 
– technické aplikace a. s., se sídlem Studentská 
6202/17, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 276 77 257 bude uzavřena smlouva o 
přistoupení k dluhu, na základě které společnost 
Vítkovice – výzkum a vývoj – technické 
aplikace a. s. přistoupí ke všem finančním závazkům 
 vyplývajícím z kupní smlouvy včetně dodatku č. 1, 
který bude uzavřen mezi společností Vítkovice – 
výzkum a vývoj – technické aplikace a. s. a 
statutárním městem Ostrava, to vše v  rozsahu 
uvedeném v přílohách č. 3, 4 předloženého 
materiálu, jejichž nositelem se v důsledku  realizace přeměny 
společnosti Vítkovice – výzkum a vývoj – 
technické aplikace a. s., rozdělením odštěpením 
sloučením stane společnost Maestoso Advanced Materials a.s., a o  
jejímž uzavření na straně města rozhodne rada města

2059/ZM1418/32          .....             32
3) rozhodlo
nevyužít nabídku předkupního práva učiněnou 
obchodní společností Vítkovice – výzkum a 
vývoj – technické aplikace a.s., se sídlem 
Studentská 6202/17, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 276 77 257 dle 
přílohy č.1 a č.2 předloženého materiálu, za 
podmínky realizace bodu 2) tohoto usnesení
Výsledek hlasování
Přítomno: 55 Pro: 39 Proti: 0 Zdržel se: 10 Nehlasovalo: 6
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 3)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Zdržel se Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Zdržel se Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Zdržel se
KSČM (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 5)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Zdržel se Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Zdržel se
Ing. Vít Macháček : Zdržel se Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 2)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nehlasoval
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Zdržel se
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro