Zasedání č. 201801 - 32. zasedání zastupitelstva města Dne 31.01.2018 12:56:21
bod č. 7. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů vzdušných sil 2018
(Poznámka: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2058/ZM1418/32          .....             35
1) rozhodlo
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy ve výši 2 500 tis. Kč 
spolku Jagello 2000 se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00  
Ostrava - Mariánské Hory, IČO 70640866, na 
pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů 
Vzdušných sil Armády České republiky 2018

2058/ZM1418/32          .....             35
2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- sníží běžné výdaje na § 2143, pol. 5909, 
ÚZ 7117, ORJ 221 o 2 500 tis. Kč

- zvýší neinvestiční transfery na § 2143, pol. 
5222, ÚZ 7117, ORJ 221 o 2 500 tis. Kč

2058/ZM1418/32          .....             35
3) rozhodlo
 o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostravy mezi statutárním městem Ostrava se sídlem 
Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava, IČO 00845451 a spolkem 
Jagello 2000 se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - 
Mariánské Hory, IČO 70640866 dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu s úpravou

2058/ZM1418/32          .....             35
4) ukládá
radě města
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení
Zodpovídá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora
Termín: 28.02.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 55 Pro: 43 Proti: 4 Zdržel se: 7 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Nehlasoval Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 0, Proti: 4, Zdržel se: 6)
JUDr. Josef Babka : Zdržel se Josef Graňák : Proti RSDr. Oldřich Jakubek : Proti
Ing. Miroslav Jopek : Zdržel se Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Zdržel se Ing. Justina Kamená : Zdržel se
Ing. Vít Macháček : Proti Yveta Sekeráková : Proti Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Zdržel se
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Zdržel se
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro