Výsledky hlasování na zasedání č. 201710 - 31. zasedání zastupitelstva města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 13.12.2017
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0a. - Schválení programu 31. zasedání zastupitelstva města konaného dne 13.12.2017 53 53
(Pozn: Schválení pořadu jednání)
2 0b. - Volba ověřovatelů zápisu z 31. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 13.12.2017 53 51
(Pozn: Volba ověřovatelů zápisu)
3 0c. - Zpráva ověřovatelů zápisu z 30. zasedání zastupitelstva města 53 52
4 1. - Informace o činnosti orgánů města 54 51
5 3. - Snížení prostředků roku 2017 pro financování roku 2018 54 33
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
6 30. - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 54 20
(Pozn: hlasování o návrhu č. 1 klubu KSČM )
7 30. - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 54 18
(Pozn: hlasování o návrhu č. 2 klubu KSČM )
8 30. - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 54 16
(Pozn: hlasování o návrhu č. 3 klubu KSČM )
9 30. - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 54 18
(Pozn: hlasování o návrhu č. 4 klubu KSČM )
10 30. - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 54 34
(Pozn: hlasování o původním návrhu usnesení)
11 4. - Návrh rozpočtu SMO pro rok 2018 54 48
(Pozn: Hlasování o nárvhu na odklad přestávky do projednání materiálu č. 4)
12 4. - Návrh rozpočtu SMO pro rok 2018 54 33
13 13. - Návrh na přijetí majetkoprávních úprav k nemovitým věcem nacházejícím se ve strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov, v ploše "A" 54 51
(Pozn: Předkládají: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor a Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
14 5. - Návrh na udělení Čestného občanství města Ostravy, udělení Ceny města Ostravy in memoriam a udělení Ceny města Ostravy 54 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
15 6. - Vzdání se funkce přísedících Okresního soudu v Ostravě 54 50
(Pozn: Předkládá:)
16 7. - Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy nebo platu a náhrady ušlého výdělku členům zastupitelstva města, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni 54 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
17 8. - Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům ZMO 54 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
18 9. - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 54 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
19 10. - Návrh smlouvy o postoupení pohledávky ze strany státního podniku Čistírny a prádelny, státní podnik "v likvidaci" 54 44
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
20 31. - Dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 0002/2017/KP ze dne 3.1.2017 54 44
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
21 32. - Změna společenské smlouvy obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o. 54 33
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
22 33. - Schválení návrhu změny stanov spolku Řemeslný inkubátor Ostrava z. s. 54 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
23 11. - Návrh na změnu stanovených podmínek pro čerpání a vyúčtování neinvestičního účelového příspěvku poskytnutého Domovu Slunovrat, příspěvková organizace 54 51
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
24 12. - Informace o způsobu zajištění financování vybraných druhů služeb prostřednictvím individuálního projektu Moravskoslezského kraje v letech 2019-2020 a návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 54 51
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
25 34. - Žádost spolku Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s. o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava na nákup movitého majetku 54 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
26 35. - Návrh na uzavření "Smlouvy o zániku předkupního práva a zákazu zcizení a zatížení a smlouvy o úpravě práv a povinností mezi jejími účastníky a prohlášení a souhlasy" 54 35
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou )
27 14. - Návrh na nabytí hmotné nemovité věci 54 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
28 15. - Návrh přijmout darem nemovité a movité věci v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava a návrh svěřit nemovité a movité věci v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava městskému obvodu Pustkovec 54 51
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
29 16. - Návrh na záměr města nesměnit pozemky v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 54 51
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
30 17. - Návrh směnit nemovité věci ve vlastnictví SMO za nemovité věci ve vlastnictví DPO a.s. 54 51
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
31 18. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava 54 51
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
32 19. - Návrh koupit část nemovité věci v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 54 51
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
33 20. - Návrh koupit pozemky v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 54 51
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
34 21. - Návrh prodat část nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava 54 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
35 22. - Návrh neprodat nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 54 51
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
36 23. - Návrh na záměr města neprodat část pozemku parc. č. 4173/7 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 54 51
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
37 24. - Návrh na záměr města neprodat části pozemků v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 54 52
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
38 25. - Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Svinov, obec Ostrava, návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava 54 52
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
39 36. - Návrh na schválení Dodatku č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizaci Městská nemocnice Ostrava 54 52
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
40 37. - Návrh na zrušení usnesení ZM, návrh koupit spoluvlastnické podíly pozemků v k. ú. Bartovice, uzavřít kupní smlouvu, návrh na svěření spoluvlastnických podílů 54 52
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
41 38. - Návrh zrušit usnesení zastupitelstva města č. 1468/ZM1418/22 ze dne 14. 12. 2016, návrh prodat nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava - ČEZ Distribuce, a.s. 54 52
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
42 39. - Žádost o uznání vydržení vlastnického práva k nemovitým věcem v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 54 51
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
43 40. - Návrh koupit části nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 54 51
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
44 41. - Návrh koupit nemovitou věc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v k. ú. Poruba (lokalita ulice Rekreační) 54 51
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
45 42. - Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Vojanova) 54 42
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
46 43. - Návrh darovat nemovité věci v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 54 52
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
47 44. - Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, Zábřeh nad Odrou a Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 54 52
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
48 45. - Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 54 48
(Pozn: hlasování o předloženém návrhu usnesení)
49 46. - Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava 54 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
50 47. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Petřkovice u Ostravy (ul. Koblovská) a v k. ú. Dubina u Ostravy (ul. Horní), obec Ostrava 54 48
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou )
51 48. - Návrh na záměr města prodat pozemek (ul. 1. Máje), návrh na záměr města prodat část pozemku (ul.Palackého), návrh na záměr města prodat pozemek (ul. Vítězná) 54 42
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
52 49. - Nemovité věci v areálu Nad Porubkou - doplnění usnesení ZM č. 1924/ZM1418/29 ze dne 18.10. 2017 54 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
53 50. - Návrh na prominutí úhrady za bezesmluvní užívání 54 40
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
54 55. - Návrh prodat část pozemku v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. K Trojhalí) 54 43
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
55 26. - Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1834/2016/OI/VZKÚ 54 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
56 51. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo z důvodu vzniku víceprací a méněprací v rámci stavby „Hasičská zbrojnice Ostrava - Michálkovice“ 54 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
57 27. - Vyhlášení programu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací na ozdravné pobyty do 30.04.2018 54 51
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
58 28. - Program na revitalizaci veřejného prostoru na území statutárního města Ostravy pro rok 2018 54 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
59 52. - Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 5/2008, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Ostrava, včetně systému nakládání se stavebním odpadem 54 51
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
60 53. - Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" 54 51
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
61 29. - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 18 54 50
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
62 54. - Rozdělení prostředků z výnosu z hracích přístrojů pro městské obvody 54 50
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)