Zasedání č. 201710 - 31. zasedání zastupitelstva města Dne 13.12.2017 14:53:17
bod č. 50. - Návrh na prominutí úhrady za bezesmluvní užívání
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2039/ZM1418/31          .....             32

1) rozhodlo
o vzdání se práva na úhradu bezesmluvního užívání souboru nemovitých věcí – technologie centra bezpečné jízdy, umístěného na pozemcích p.p. č. 497/2 ostatní plocha, manipulační plocha, p.č. st. 1881 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště a p.č. st. 1882 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště vše v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, blíže specifikovaného v důvodové zprávě předloženého materiálu, a to po sdružení právnických osob OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!!, se sídlem: Ostrava - Přívoz, Palackého 1114, PSČ: 702 00, IČO: 72557630 za období od 1.1.2015 do 13.12.2017 ve výši 8.559.922,72 Kč,- dle důvodové zprávy předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 40 Proti: 0 Zdržel se: 10 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 8)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Zdržel se Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Zdržel se Ing. Jakub Jež : Zdržel se
Ing. Lumír Palyza : Zdržel se Eva Petrašková : Zdržel se Ing. Simona Piperková : Nehlasoval
Ing. Petr Stachura : Zdržel se Václav Štolba : Zdržel se Ing. Ivan Tomášek : Zdržel se
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 2)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Zdržel se
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro