Zasedání č. 201710 - 31. zasedání zastupitelstva města Dne 13.12.2017 14:46:46
bod č. 46. - Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2035/ZM1418/31          .....             32

1) rozhodlo
směnit nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava, a to:

- část pozemku parc. č. 1739/2, ost. plocha, silnice, o výměře 959 m2, která je dle geometrického plánu č. 3035-188/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1739/520, ost. plocha, zeleň

ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Poruba

za

pozemky ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Fakultní nemocnice Ostrava, IČO 008 43 989, sídlo 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba, a to:

- parc. č. 1738/36
- parc. č. 1739/205
- parc. č. 1739/215
- parc. č. 1739/252
- parc. č. 1739/253
- parc. č. 1739/254
- parc. č. 1739/255
- parc. č. 1739/370

s tím, že statutární město Ostrava uhradí Fakultní nemocnici Ostrava rozdíl mezi obvyklými cenami předmětů směny ve výši 978.334,60 Kč

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


2035/ZM1418/31          .....             32

2) rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava, a to pozemky:

- parc. č. 1739/252
- parc. č. 1739/253
- parc. č. 1739/254
- parc. č. 1739/255

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Poruba dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví


2035/ZM1418/31          .....             32

3) rozhodlo
označit nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava, a to pozemky:

- parc. č. 1739/252
- parc. č. 1739/253
- parc. č. 1739/254
- parc. č. 1739/255

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Poruba dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro