Zasedání č. 201710 - 31. zasedání zastupitelstva města Dne 13.12.2017 14:33:06
bod č. 41. - Návrh koupit nemovitou věc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v k. ú. Poruba (lokalita ulice Rekreační)
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2030/ZM1418/31          .....             32

1) rozhodlo
koupit

z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111

do vlastnictví statutárního města Ostravy, Prokešovo nám. č.8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451, a to:

budovu obč. vybavenosti čp. 2329 stojící na pozemku parc. č. 1819/2 v k. ú. Poruba, část obce Poruba, obec Ostrava,

za kupní cenu ve výši 171.000,- Kč

Odůvodnění odchylky: Statutární město Ostrava, jakožto vlastník pozemku dlouhodobě usiluje o nabytí na něm stojící obč. vybavenosti do vlastnictví města a na jejím zachování. Ze strany ÚZSVM je výše navrhovaný úplatný převod jediným možným způsobem, jak stavbu získat. Odchylka od ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem představuje částku ve výši 1.000 Kč ve prospěch prodávajícího.

a na straně zdejšího města o uzavření Kupní smlouvy č. UZSVM/O/11740/2017-HMSU, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


2030/ZM1418/31          .....             32

2) rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit budovu uvedenou v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Poruba, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že statutární město Ostrava předmětnou budovu nabude do svého vlastnictví


2030/ZM1418/31          .....             32

3) rozhodlo
označit budovu uvedenou v bodu 1) tohoto usnesení, jako majetek svěřený městskému obvodu Poruba dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že statutární město Ostrava předmětnou budovu nabude do svého vlastnictví
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro