Zasedání č. 201710 - 31. zasedání zastupitelstva města Dne 13.12.2017 14:20:11
bod č. 15. - Návrh přijmout darem nemovité a movité věci v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava a návrh svěřit nemovité a movité věci v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava městskému obvodu Pustkovec
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2014/ZM1418/31          .....             32

1) rozhodlo
přijmout darem od TJ Sokol Pustkovec z.s., se sídlem Pustkovecká 356/103, Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČO: 447 41 171, nemovité a movité věci v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, a to:


- pozemek parc.č. 4407/2 zast. plocha a nádvoří

- stavbu č.p. 356, občanská vybavenost, umístěnou na pozemku parc.č. 4407/2, část obce Pustkovec

- stůl, 6 kusů skříní

- 13 ks vysoká šatnová lavice s háčky délky 1100 mm

-  2 ks vysoká šatnová lavice s háčky délky 1500 mm


a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


2014/ZM1418/31          .....             32

2) si vyhrazuje
rozhodnutí označit věci uvedené v bodě 1) návrhu tohoto usnesení v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Pustkovec, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že statutární město Ostrava nabude uvedené věci do svého vlastnictví


2014/ZM1418/31          .....             32

3) rozhodlo
označit věci uvedené v bodě 1) návrhu tohoto usnesení v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Pustkovec, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že statutární město Ostrava nabude uvedené věci do svého vlastnictví
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nehlasoval
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro