Zasedání č. 201710 - 31. zasedání zastupitelstva města Dne 13.12.2017 11:23:34
bod č. 4. - Návrh rozpočtu SMO pro rok 2018
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1998/ZM1418/31          .....             29

1) schvaluje
a) rozpočet statutárního města Ostrava pro rok 2018 dle příloh č. 1-6 předloženého materiálu v členění


příjmy celkem po konsolidaci 8 334 038 tis.Kč


financování 1 539 251 tis.Kč


celkové zdroje po konsolidaci 9 873 289 tis.Kč 


běžné výdaje po konsolidaci 6 969 108 tis.Kč


kapitálové výdaje 2 904 181 tis.Kč


výdaje celkem po konsolidaci 9 873 289 tis.Kč


b) účelové neinvestiční a investiční dotace pro městské obvody na rok 2018 v celkové výši 119 258 tis.Kč (+ převody nedočerpaných prostředků ve výši 43 971 tis.Kč) dle přílohy č. 9 předloženého materiálu


c) neúčelové neinvestiční dotace pro městské obvody na rok 2018 v celkové výši 1 140 707 tis.Kč dle přílohy č. 10 a neúčelové investiční dotace pro městské obvody na rok 2018 v celkové výši 218 408 tis.Kč (+ převody nedočerpaných prostředků ve výši 11 938 tis.Kč) dle přílohy č. 11 předloženého materiálu


d) přerozdělení dotací ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu mezi statutárním městem Ostrava a městskými obvody na rok 2018 v celkové výši 286 211 tis.Kč dle přílohy č. 12 předloženého materiálu


e) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2018 dle přílohy č. 15 předloženého materiálu


f) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2021 dle přílohy č. 16 předloženého materiálu 


1998/ZM1418/31          .....             29

2) bere na vědomí
a) seznam všech požadavků městských obvodů na zařazení do investičního rozpočtu na rok 2018 dle přílohy č. 13 předloženého materiálu


b) seznam všech požadavků odborů MMO na zařazení do investičního rozpočtu na rok 2018 dle přílohy č. 14 předloženého materiálu


1998/ZM1418/31          .....             29

3) rozhodlo
a) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neivenstčiní dotace společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. se sídlem A. Brože 2/3124, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 25816977 dle přílohy č. 19 předloženého materiálu


b) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. se sídlem Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 25385691 dle přílohy č. 20 předloženého materiálu


c) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Sportovní a rekreční zařízení města Ostrvy, s.r.o. se sídle Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 25385691 dle přílohy č. 21 předloženého materiálu


d) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368 dle přílohy č. 22 předloženého materiálu


e) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. se sídlem nám. SNP 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 47973145 dle přílohy č. 23 předloženého materiálu


f) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. se sídlem ul. 28. října 2556/124, 702 00 Ostrava-IČO 47151595 dle přílohy č. 24 předloženého materiálu


g) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Janáčkův máj, o.p.s. se sídlem ul. 28. října 2556/124, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 26807882 dle přílohy č. 25 předloženého materíálu


h) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Ostravské výstavy, a.s. se sídlem Černá louka 3235, 702 00 Ostrava, IČO 25399471 dle přílohy č. 26 předloženého materiálu


i) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace subjektu Nadace na pomoc zvířatům se sídlem Ukrajinská 1536/28, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 25817981 dle přílohy č. 27 předloženého materiálu


j) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace subjektu Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava se sídlem tř. 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba, IČO 61989100 dle přílohy č. 28 předloženého materiálu


k) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace subjektu České republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje se sídlem Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70884561 dle přílohy č. 29 předloženého materiálu


l) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. se sídlem Jurečkova 1935/12, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 26879280 dle přílohy č. 30 předloženého materiálu


m) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. se sídlem Na Hradbách 1440/16, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 64613895 dle přílohy č. 31 předloženého materiálu


n) o uzavření dodatku č. 23 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby se společností Dopravní podnik a.s.se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 61974757 dle přílohy č. 32 předloženého materiálu 


o) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Dopravní podnik, a s. se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 61974757 dle přílohy č. 33 předloženého materiálu 


p) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace subjektu Slezská diakonie se sídlem Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562 dle přílohy č. 34 předloženého materiálu


r) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace subjektu Armáda spásy v České republice, z.s. se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha, IČO 40613411 dle přílohy č. 35 předloženého materiálu


s) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace subjektu Armáda spásy v České republice, z.s. se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5., IČO 40613411 dle přílohy č. 36 předloženého materiálu


t) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace subjektu Asociace TRIGON, o.p.s. se sídlem Skautská 1045/3, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 27027686 dle přílohy č. 37 předloženého materiálu


u) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace společnosti DTO, s.r.o. se sídlem Mariánské nám. 480/5, 709 28 Ostrava-Mariánské Hory, IČO 47666439 dle přílohy č. 38 předloženého materiálu


v) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace se sídlem Karasova 1140/16, 709 00 Ostarva-Mariánské Hory, IČO 00602086 dle přílohy č. 39 předloženého materiálu


w) o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu SMO na realizaci významných top akcí v oblasti sportu příjmcům dle přílohy č. 41, a to ve výši dle přílohy předloženého materiálu a rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí účelových neinvestičních dotací mezi statutárním městem Ostrava a příjemci dle přílohy č. 40 a 41 předloženého materiálu


 


1998/ZM1418/31          .....             29

4) svěřuje
radě města v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2018 schválení a provádění úprav závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím zřízeným zastupitelstvem města s výjimkou případů, kdy příslušné rozpočtové opatření předcházející úpravě těchto závazných ukazatelů je v souladu s článkem 10, odst. 5 obecně závazné vyhlášky 14/2013 Statut města Ostravy vyhrazeno k projednání zastupitelstvu města
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 33 Proti: 1 Zdržel se: 19 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 10)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Zdržel se Rudolf Ficek : Zdržel se
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Zdržel se Ing. Jakub Jež : Zdržel se
Ing. Lumír Palyza : Zdržel se Eva Petrašková : Zdržel se Ing. Simona Piperková : Zdržel se
Ing. Petr Stachura : Zdržel se Václav Štolba : Zdržel se Ing. Ivan Tomášek : Zdržel se
KSČM (Pro: 0, Proti: 1, Zdržel se: 9)
JUDr. Josef Babka : Zdržel se Josef Graňák : Zdržel se RSDr. Oldřich Jakubek : Zdržel se
Ing. Miroslav Jopek : Zdržel se Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Proti Ing. Justina Kamená : Zdržel se
Ing. Vít Macháček : Zdržel se Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Zdržel se
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro