Výsledky hlasování na zasedání č. 201709 - 30. zasedání zastupitelstva města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 15.11.2017
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0c. - Schválení programu 30. zasedání zastupitelstva města konaného dne 15.11.2017 48 45
2 0d. - Volba ověřovatelů zápisu z 30. zasedání zastupitelstva města konaného dne 15.11.2017 48 48
3 0e. - Zpráva ověřovatelů zápisu z 29. zasedání zastupitelstva města 48 47
4 1. - Informace o činnosti orgánů města 49 49
5 61. - Volba nového člena Finančního výboru zastupitelstva města 49 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
6 3. - Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 49 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
7 4. - Přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 ­ 2020 na projekt Podzemní kontejnery v Ostravě-Porubě II. 49 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
8 0f. - Dotazy, připomínky a podněty občanů města 49 38
(Pozn: hlasování o pokračování diskuse občanů)
9 33. - Fúze společností Ostravské výstavy, a.s. a Ostravský informační servis, s.r.o. 49 15
(Pozn: hlasování o stažení materiálu)
10 33. - Fúze společností Ostravské výstavy, a.s. a Ostravský informační servis, s.r.o. 49 31
11 5. - Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy 49 40
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
12 6. - Žádosti společnosti Renarkon o.p.s. o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava 49 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
13 7. - Návrh na uzavření Dodatku č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti rodinná politika č. 4 na zabezpečení projektu "Vzdělávací a poradenská činnost v Rodinném centru Martínek" z rozpočtu statutárního města Ostravy s organizací Sbor Jednoty bratrské v Ostravě 48 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
14 8. - Návrh na poskytnutí investičního a účelového neinvestičního příspěvku právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 48 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
15 9. - Přijetí Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu k projektům "Transformace Domova Barevný svět" a "Transformace Domova na Liščině" právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 48 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
16 36. - Změna zřizovací listiny Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace 48 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
17 37. - Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové víceleté dotace dle Programu podpory veřejných kulturních služeb v oblasti hudebního a scénického umění na území statutárního města Ostrava v letech 2018 - 2023 Divadelní společnosti Petra Bezruče s.r.o. 48 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
18 38. - Žádost obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s., o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na "Nákup židlí" 49 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
19 39. - Návrh Memoranda o finanční participaci na pořádání Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka 49 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
20 40. - Fond pro výstavbu nového koncertního sálu 47 35
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
21 10. - Žádost obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., o poskytnutí investiční účelové dotace na projekční a inženýrskou činnost pro Rekonstrukci Sportovního areálu Poruba - II. etapa 47 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
22 11. - Informativní zpráva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy spolku Sportovní události v Ostravě z.s. 47 43
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
23 41. - Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev.č. 1883/2017/ŠaS 47 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
24 42. - Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně včetně penále spolku TJ Sokol Koblov z.s. 47 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
25 43. - Žádost o prominutí části odvodu za porušení rozpočtové kázně spolku Boxing Ostrava, z.s. 47 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
26 34. - Návrh na uzavření "Smlouvy o zániku předkupního práva a zákazu zcizení a zatížení a smlouvy o úpravě práv a povinností mezi jejími účastníky a prohlášení a souhlasy" 47 26
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
27 12. - Návrh dodatku č. 8 ke zřizovací listině právnické osoby Zoologická zahrada Ostrava, p. o. Návrh dodatku č. 5 ke zřizovací listině právnické osoby Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, p. o. 47 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
28 13. - Návrh na svěření majetku městskému obvodu Radvanice a Bartovice 47 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
29 14. - Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Proskovice, obec Ostrava 47 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
30 15. - Návrh směnit nemovité věci s Dopravním podnikem Ostrava a.s, návrh svěřit pozemek v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, návrh na záměr města darovat pozemek Ostravské univerzitě, návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrských sítí k pozemkům v k.ú. Zábřeh nad Odrou 47 40
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
31 16. - Návrh na záměr města zřídit právo stavby na nemovitosti v k.ú. Svinov, obec Ostrava 47 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
32 17. - Návrh přijmout darem věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava 47 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
33 18. - Návrh na záměr města darovat nemovité věci v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, návrh na záměr města prodat část pozemku p.p.č. 340/5 v k.ú. Hrabůvka 46 43
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
34 19. - Návrh darovat nemovité věci v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 46 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
35 20. - Návrh nekoupit nemovité věci v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava - ul. Akátová x ul. 26. dubna 46 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
36 21. - Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava 46 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
37 22. - Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava a část nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 46 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
38 23. - Návrh koupit spoluvlastnické podíly k nemovité věci v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 46 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
39 24. - Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 46 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
40 25. - Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Výškovice u Ostravy a k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava 46 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
41 26. - Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Poruba, obec Ostrava, návrh nekoupit pozemky v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava 46 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
42 27. - Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Stará Plesná a v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 46 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
43 44. - Uzavření dohody o zániku závazku se společností DS REAL STAV s.r.o. "v likvidaci", prominutí smluvní pokuty 46 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
44 45. - Rámcová smlouva mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava o spolupráci při přípravě a realizaci významných dopravních staveb 46 43
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
45 46. - Návrh na záměr města darovat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 46 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
46 47. - Návrh na záměr města směnit pozemky v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, lokalita ulice K Vodě 46 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
47 48. - Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava 46 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
48 49. - Návrh koupit části pozemku p.p.č. 566/289 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 46 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
49 50. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Hrabůvka, Moravská Ostrava, Zábřeh nad Odrou a Vítkovice, obec Ostrava 46 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
50 51. - Návrh koupit stavbu garáže v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 46 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
51 52. - Návrh nekoupit nemovité věci v k. ú. Hrabová, obec Ostrava 46 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
52 53. - Návrh prodat část pozemku v k. ú. Svinov, obec Ostrava 46 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
53 54. - Návrh na záměr města prodat pozemky (lokalita ul. Sokolská třída), návrh na záměr města neprodat část pozemku (ul. Palackého), vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 46 42
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
54 55. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava - ČEZ Distribuce, a.s. 46 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
55 56. - Návrh změnit usnesení zastupitelstva města č. 1919/ZM1418/29 ze dne 18. 10. 2017 46 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
56 60. - Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, návrh svěřit nemovitou věc v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava městskému obvodu Polanka nad Odrou 46 43
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
57 28. - Návrh Plánu odpadového hospodářství statutárního města Ostravy pro období let 2017 ­ 2021 46 35
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
58 29. - Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy na údržbu a opravy objektů využívaných v souvislosti se záchranou volně žijících handicapovaných živočichů v areálu záchranné stanice v Bartošovicích 46 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
59 30. - Informativní zpráva o reorganizaci činností obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 46 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
60 57. - Návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" 46 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
61 31. - Úspory - rozpočtové opatření 46 44
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
62 58. - Zpráva o hospodaření SMO za 3. čtvrtlení 2017 46 40
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
63 59. - Zapojení nerozpočtovaných příjmů 46 18
(Pozn: hlasování o návrhu Ing. Jurošky, Ph.D., na doplnění usnesení)
64 59. - Zapojení nerozpočtovaných příjmů 46 17
(Pozn: hlasování o návrhu Ing. Palyzy na doplnění usnesení)
65 59. - Zapojení nerozpočtovaných příjmů 46 33
66 32. - Projednání změny přílohy č. 1 Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Vítkovsko, kdy o uzavření smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města svým usnesením č. 1879/ZM1418/28 ze dne 20.09.2017 46 45
(Pozn: Předkládá: JUDr. Lukáš Semerák, člen rady města)