Zasedání č. 201709 - 30. zasedání zastupitelstva města Dne 15.11.2017 15:35:02
bod č. 57. - Návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji"
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1987/ZM1418/30          .....             33
1) rozhodlo
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 
ve výši 149 476 Kč Moravskoslezskému kraji, IČ: 708 90 
692, 28. října 117, 702 18 Ostrava, na spolufinancování 
projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském 
kraji", dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

1987/ZM1418/30          .....             33
2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují běžné výdaje
na § 3716, pol. 5909, ORJ 190 
............................................. o 150 tis. Kč

- zvyšují investiční transfery
na § 3713, pol. 6342, ORJ 190 
............................................. o 150 tis. Kč

1987/ZM1418/30          .....             33
3) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
2) tohoto usnesení
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.11.2017

1987/ZM1418/30          .....             33
4) rozhodlo
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy dle bodu 1) tohoto 
usnesení mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo 
nám. 8, 729 30 Ostrava, IČ: 008 45 451

a

Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 708 
90 692 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 46 Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Nepřítomen