Zasedání č. 201709 - 30. zasedání zastupitelstva města Dne 15.11.2017 15:12:17
bod č. 54. - Návrh na záměr města prodat pozemky (lokalita ul. Sokolská třída), návrh na záměr města neprodat část pozemku (ul. Palackého), vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava
(Poznámka: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1980/ZM1418/30          .....             32
1) rozhodlo
zrušit bod 2) usnesení zastupitelstva města č. 1777/ZM1418/27 ze 
dne 21. 6. 2017, které je přílohou č. 1/1 a 1/2 
předloženého materiálu

1980/ZM1418/30          .....             32
2) rozhodlo
o záměru města prodat pozemky, a to:

- část pozemku p. č. st. 369 o výměře 520 m2 v k. ú. 
Přívoz, obec Ostrava, která je dle geometrického 
plánu č. 2233-102/2017 vyhotoveného pro k. ú. 
Přívoz, označena jako pozemek p. č. st. 369 v k. ú. 
Přívoz, obec Ostrava

- pozemek p. p. č 1019
- pozemek p. p. č. 373/5

vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřené městskému 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za podmínky 
předložení vizualizace zástavby předmětných pozemků

a zároveň doporučuje prodat všechny tyto výše 
uvedené nemovité věci společně, nebo kteroukoliv z nich 
jednotlivě, případně i více uvedených věcí, přičemž 
si zároveň vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv 
zrušit

1980/ZM1418/30          .....             32
3) si vyhrazuje
rozhodnutí o prodeji předmětných pozemků uvedených v bodě 
2) tohoto usnesení
Výsledek hlasování
Přítomno: 46 Pro: 42 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nehlasoval
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Nehlasoval Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Nepřítomen