Zasedání č. 201709 - 30. zasedání zastupitelstva města Dne 15.11.2017 15:07:56
bod č. 49. - Návrh koupit části pozemku p.p.č. 566/289 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1975/ZM1418/30          .....             32
1) rozhodlo
koupit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec 
Ostrava, a to:

- část pozemku p.p.č. 566/289, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 4 m2, dle geometrického plánu č. 
3306-104/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek p.p.č. 566/299, 
ostatní plocha, ostatní komunikace,

- část pozemku p.p.č. 566/289, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 43 m2, dle geometrického plánu č. 
3306-104/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek p.p.č. 566/300, 
ostatní plocha, ostatní komunikace (viz příloha č. 1/1)

od vlastníka ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín - 
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 247 
29 035

za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 38.399,00 
Kč a náklady za vyhotovení znaleckého posudku a 
geometrického plánu

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 46 Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Nepřítomen