Zasedání č. 201709 - 30. zasedání zastupitelstva města Dne 15.11.2017 14:59:16
bod č. 44. - Uzavření dohody o zániku závazku se společností DS REAL STAV s.r.o. "v likvidaci", prominutí smluvní pokuty
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1970/ZM1418/30          .....             32
1) rozhodlo
o uzavření dohody o zániku závazku mezi 
statutárním městem Ostrava a společností DS REAL STAV 
s.r.o. "v likvidaci", IČO: 262 70 315, sídlem Viniční 
4349/82, Židenice, 615 00 Brno, dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu 

1970/ZM1418/30          .....             32
2) rozhodlo
o prominutí smluvní pokuty společnosti DS REAL STAV s.r.o. 
"v likvidaci", IČO: 262 70 315, sídlem Viniční 4349/82, 
615 00 Brno, vyplývající ze Smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní ze dne 03.09.2004, ev.č. 1381/2004/MJ, ve znění 
Dodatku č. 1 ze dne 01.10.2007, ev. č. 1381D1/2004/MJ, uzavřené mezi 
statutárním městem Ostrava jako budoucím 
prodávajícím a shora uvedenou společností jako 
budoucím kupujícím, v rozsahu a z důvodů uvedených 
v důvodové zprávě předloženého materiálu, a to za 
podmínky, že dohoda o zániku závazku uvedená v 
příloze č. 3 předloženého materiálu nabude 
účinnosti a ze strany shora uvedené společnosti dojde ke 
splnění všech povinností dle této dohody
Výsledek hlasování
Přítomno: 46 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Nepřítomen