Zasedání č. 201709 - 30. zasedání zastupitelstva města Dne 15.11.2017 14:56:35
bod č. 23. - Návrh koupit spoluvlastnické podíly k nemovité věci v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1965/ZM1418/30          .....             32
1) rozhodlo
koupit spoluvlastnické podíly k nemovité věci v k. ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava, a to:
- spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k pozemku parc. č. 253/2 od podílového 
spoluvlastníka XXXXXXXX XXXXXXXX rok narození XXXXX bydliště X XXXXXXX XXXXXXX 
XXX XX XXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k pozemku parc. č. 
253/2 od podílového spoluvlastníka XXXXXX XXXXXXXX rok narození XXXX, bydliště 
XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX
za celkovou sjednanou kupní cenu 793.200,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

1965/ZM1418/30          .....             32
2) rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit spoluvlastnické podíly 1/2 
a 1/6 k pozemku parc. č. 253/2, k.ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Slezská 
Ostrava dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že 
předmětné spoluvlastnické podíly statutární 
město Ostrava nabude do svého vlastnictví

1965/ZM1418/30          .....             32
3) rozhodlo
označit spoluvlastnické podíly 1/2 a 1/6 k pozemku parc. č. 
253/2, k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava dle čl. 9 odst. 1 
písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
za podmínky, že předmětné spoluvlastnické podíly 
statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví
Výsledek hlasování
Přítomno: 46 Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Zdržel se Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Nepřítomen