Zasedání č. 201709 - 30. zasedání zastupitelstva města Dne 15.11.2017 14:56:09
bod č. 22. - Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava a část nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1964/ZM1418/30          .....             32
1) rozhodlo
koupit nemovitou věc v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, a to pozemek parc. č. 
4834/2, od vlastníka:
- XXXXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX
za cenu obvyklou ve výši 12.920,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

1964/ZM1418/30          .....             32
2) rozhodlo
koupit nemovitou věc v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to 
část pozemku parc. č. 394/2, zast. plocha a nádvoří, o 
výměře 1 m2, dle geometrického plánu č. 5733-36/2017 
oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 394/6, ost. plocha, ost. 
komunikace, od vlastníka:

- JD-KOV spol. s r.o., IČO 253 71 312, sídlo Denisova 639/2, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

za cenu obvyklou ve výši 5.000,00 Kč

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 46 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Nepřítomen