Zasedání č. 201709 - 30. zasedání zastupitelstva města Dne 15.11.2017 14:54:14
bod č. 18. - Návrh na záměr města darovat nemovité věci v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, návrh na záměr města prodat část pozemku p.p.č. 340/5 v k.ú. Hrabůvka
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1960/ZM1418/30          .....             32
1) rozhodlo
o záměru města darovat

níže uvedené nemovité věci v k.ú. Vítkovice, 
obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřené městskému obvodu Vítkovice, a to:

- pozemek parc.č. 996/2, zast. plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba č.p. 754, obč. vybavenost 

- pozemek parc.č. 997, zast. plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba č.p. 378, obč. vybavenost

- pozemek parc.č. 995/2 včetně součástí a 
příslušenství (přípojka děšťové 
kanalizace, přípojka splaškové kanalizace a 
vodovodní přípojka)

- pozemek parc.č. 996/1 včetně součástí 

Moravskoslezskému kraji, 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava, IČO: 
708 90 692 za podmínky, že budou splněny 
následující závazky:

- závazek nabyvatele, že nebude bez písemného 
předchozího souhlasu dárce užívat předmětné 
nemovité věci jinak, než ve veřejném zájmu, zejména 
pro účely školství a sportu, kultury a 
sociálních služeb, státní správy a 
samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů, nebude je 
užívat ke komerčním účelům a nepřevede do 
vlastnictví třetí osoby,

- závazek nabyvatele, že pokud se předmětné nemovité věci 
stanou pro nabyvatele nepotřebné, zavazuje se je darovat zpět do 
vlastnictví statutárního města Ostravy - městského 
obvodu Vítkovice,

- zřízení služebnosti stezky a cesty 
spočívající v právu chůze a jízdy přes 
část pozemku parc.č. 997 v k.ú. Vítkovice, za 
účelem zajištění přístupu a příjezdu ke 
dvorku na pozemku parc.č. 998 v k.ú. Vítkovice v rozsahu 
vymezeném geometrickým plánem č. 3027-122/2017 pro 
k.ú. Vítkovice ve prospěch statutárního města 
Ostravy - městského obvodu Vítkovice, 

- uzavření smlouvy o výpůjčce k části budovy č.p. 378 na 
pozemku parc.č. 997 v k.ú. Vítkovice se Střední 
zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou 
zdravotnickou na dobu 99 let

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit 

1960/ZM1418/30          .....             32
2) rozhodlo
o záměru města prodat

část pozemku p.p.č. 340/5 - ost. plocha, zeleň o výměře 838 m2 v 
k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřeného městskému 
obvodu Ostrava-Jih, dle geodetického zaměření, které je 
přílohou č. 3/3 předloženého materiálu

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 46 Pro: 43 Proti: 0 Zdržel se: 3 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 2)
Ing. Kamil Bednář : Zdržel se Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Zdržel se Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Zdržel se Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Nepřítomen