Zasedání č. 201709 - 30. zasedání zastupitelstva města Dne 15.11.2017 14:41:42
bod č. 17. - Návrh přijmout darem věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1959/ZM1418/30          .....             32
1) rozhodlo
přijmout darem pozemky parc.č. 2950/5, parc.č. 2959, parc.č. 2960, parc.č. 
2962/1, parc.č. 2962/13, parc.č. 2963/1, parc.č. 2963/9 a část pozemku 
parc.č. 2950/2 dle zákresu v katastrální mapě, 
který je přílohou č. 2/4 předloženého materiálu, 
vše k.ú. Poruba, obec Ostrava

a

komunikaci (včetně všech součástí a 
příslušenství) - stavbu stávající 
silnice I/11 - v délce 1,504 km, od km 275,430 provozního 
staničení k 1. 7. 2009 v místě křižovatky se silnicí 
II/469 a II/479 (křižovatka ul. Opavské a 17. listopadu v Ostravě, 
uzlový bod 1543A006) do km 276,934 provozního staničení k 
1. 7. 2009 v místě křižovatky se silnicí III/4692 (křižovatka ul. 
17. listopadu a Vřesinské v Ostravě, uzlový bod 1543A032), 
která je umístěná na pozemcích parc.č. 2962/1, 
parc.č. 2963/1, parc.č. 2962/13, parc.č. 2963/9, parc.č. 2959, parc.č. 2960, 
parc.č. 2950/5 a části pozemku parc.č. 2950/2 v k. ú. Poruba, ve 
vlastnictví budoucího dárce, na části pozemku 
parc.č. 103/1 v k. ú. Poruba, ve vlastnictví SMO, svěřené 
městskému obvodu Poruba, která je dle GP č. 2996-25/2017 pro k. 
ú. Poruba, obec Ostrava, nově označena jako pozemek parc.č. 103/11 a 
stavbu mostu, která je umístěna na částech pozemku parc.č. 
2974/1 v k. ú. Poruba, ve vlastnictví České republiky s 
právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Odry, 
státní podnik a na částech pozemku parc.č. 2974/26 v k. 
ú. Poruba, ve vlastnictví SMO, svěřených městskému 
obvodu Poruba

od vlastníka České Republiky - Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací dle 
přílohy č. 3 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Nepřítomen