Zasedání č. 201709 - 30. zasedání zastupitelstva města Dne 15.11.2017 14:40:45
bod č. 15. - Návrh směnit nemovité věci s Dopravním podnikem Ostrava a.s, návrh svěřit pozemek v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, návrh na záměr města darovat pozemek Ostravské univerzitě, návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrských sítí k pozemkům v k.ú. Zábřeh nad Odrou
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1957/ZM1418/30          .....             32
1) rozhodlo
směnit
níže uvedené nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad 
Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to:

- pozemek p.p.č. 455/74
- pozemek p.p.č. 455/94
- pozemek p.p.č. 1095/5

za 

níže uvedené nemovité věci ve vlastnictví 
Dopravního podniku Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 619 74 757, a to:

- pozemek parc.č. 3468/5 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
- pozemek parc.č. 1211/2 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 8 předloženého 
materiálu

1957/ZM1418/30          .....             32
2) si vyhrazuje
rozhodnutí označit pozemek parc.č. 1211/2 v k.ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 
Slezská Ostrava, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
v platném znění, za podmínky, že statutární 
město Ostrava nabude uvedený pozemek do svého vlastnictví 

1957/ZM1418/30          .....             32
3) rozhodlo
označit pozemek parc.č. 1211/2 v k.ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Slezská 
Ostrava dle čl. 9 odst. (1), písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném 
znění za podmínky, že statutární město Ostrava 
nabude uvedený pozemek do svého vlastnictví

1957/ZM1418/30          .....             32
4) rozhodlo
o záměru města darovat

- pozemek parc.č. 3468/5 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

za podmínky, že statutární město Ostrava nabude 
uvedený pozemek do svého vlastnictví

Ostravské univerzitě, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, IČO: 619 88 
987

a zároveň sii vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 40 Proti: 3 Zdržel se: 2 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 1, Proti: 3, Zdržel se: 2)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Zdržel se RSDr. Oldřich Jakubek : Zdržel se
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Proti Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Proti Ing. Zbyněk Šebesta : Proti
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Nepřítomen